- ITB er sentralt for å sikre gode og funksjonelle bygninger levert til avtalt tid og pris, sier Stian Garmann Oestreich. Foto: Privat

Systematisk ferdigstillelse gir vellykkede byggeprosjekter og tilfredse brukere    

Metode for økonomiske resultater

0

– Forutsigbarhet, systematisk jobbing, høy grad av involvering av aktørene i byggeprosjekter vil føre til gode resultater. Mange har de senere årene blitt svært bra på å levere byggeriet, «hardwaren» i prosjektene – funksjonaliteten, «softwaren» trenger imidlertid fortsatt mer oppmerksomhet, sier Stian Garmann Oestreich.

Tekst: Arne Eggen


Stian Garmann Oestreich i Committed AS kommer med sine erfaringer og betraktninger om systematisk ferdigstillelse med ITBaktuelt. Stian er en engasjert bergenser, sivilingeniør i energi- og miljøteknikk, med mange års erfaring med VVS og ferdigstillelse av byggeprosjekter. Han har de senere årene blitt stadig mer opptatt av samspillet i de integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, ITB og viktigheten av et grundig arbeid i alle prosjektenes sluttfase.

Han er sikker på at sluttfasen starter med begynnelsen – “Always start with the end in mind!”

Stian har nylig startet sin egen virksomhet innen prosjekt- og byggeledelse og sitter i styret i Ferdig! Kunnskapsarena for Systematisk Ferdigstillelse.

–  Hvorfor Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner-ITB, hva er egentlig hensikten?

– ITB er sentralt for å sikre gode og funksjonelle bygninger levert til avtalt tid og pris – forutsigbart og «Riktig med en gang», svarer Stian Garmann Oestreich kjapt.

– Hvorfor systematisk ferdigstillelse?

Metodikken Systematisk Ferdigstillelse, sammen med NS6450, NS3935 er et sett av veiledere og standarder som sikrer at prosjektene leverer den funksjonen som er forventet av byggherre. Ved å etablere en plan for systematisk ferdigstillelse allerede ved prosjektoppstart formidles forventinger til alle involverte parter gjennom alle faser av prosjektet, samt gir en beskrivelse av prosess, roller og ansvar.

– Kjekt og motiverende å jobbe etter en metodikk, mener Stian Garmann Oestreich.

– Dette gir forutsigbarhet og mulighet til å følge reell status i utvikling av tekniske anlegg gjennom alle prosjektets faser, påpeker han.

– Det er kjekt og motiverende å jobbe etter en metodikk som bidrar til at alle aktørene setter prosjektet i fokus. En metodikk som passer godt sammen med min personlighet og behov for å skape forutsigbarhet og strukturerte prosjektforløp, sier Oestreich.

– I hvilken grad ferdigstilles byggeprosjekter i henhold til plan – Riktig med en gang?

– Bransjen er blitt ganske god på å levere «byggeriet», det vil si «hardwaren» til rett tid, men har fortsatt en del å gå på når det gjelder «softwaren», funksjonalitet. Ikke minst fordi krav til softwaren stadig endres.

Oestreich påpeker at når man ser til tekniske anlegg, så er det en endring i forhold til fokus på systematisk ferdigstillelse.

– Man ser igjen krav til systematisk ferdigstillelse i flere og flere prosjekter, samt at det også utgjør en del av tildelingskriteriene, gjerne i kriteriet prosessbeskrivelse (prosessforståelsen). Dette er bra og viser at byggherre har satt systematisk ferdigstillelse på dagsorden.

Han mener at bransjen har fortsatt en del å gå på for å legge til rette at SD-leverandøren kan komme tidlig på banen for å teste og idriftsette sine leveranser.

– Hvilke erfaringer har du gjort deg?

– Spesielt viktig er at systematisk ferdigstillelse blir satt på agenda tidlig i prosjektet og at prosessen blir ivaretatt i alle faser. Det er også viktig at forventinger til systematisk ferdigstillelse blir tydelig beskrevet i tilbudsgrunnlaget, svarer Stian engasjert.

Han understreker betydningen av at det er en som eier ansvaret for systematisk ferdigstillelse, i alle prosjektets faser. Og legger til at alle faser er like viktige.

– Det nytter ikke å prosjektere med tanke på systematisk ferdigstillelse hvis ikke noen har ansvaret og er dedikerte i oppfølgingen i byggefasen. De prosjekterende blir i større grad trent i å vurdere byggbarhet og soner.

Systematisk ferdigstillelse må tydelig beskrives, og systemskjema, funksjonsbeskrivelse må være så gode at de kan benyttes direkte som underlag til funksjonstestene, sier han.

– Systematisk ferdigstillelse ivaretar viktige prosesser for å følge opp utviklingen av tekniske anlegg, sier Oestereich.

– Systematisk ferdigstillelse ivaretar viktige prosesser for å følge opp utviklingen av tekniske anlegg.

Jeg har hatt spesielt gode erfaringer med oppfølging av systemer på komponentnivå frem mot mekanisk ferdigstillelse. Dette gjør at SD-leverandører ser modenhetsutviklingen av tekniske anlegg før de starter I/O-test og funksjonstesting.

Han vektlegger at det legges til rette for tidlig produksjon av tekniske anlegg i tekniske rom og sjakter. Disse bør være ferdig igangkjørte i god tid før man starter testing og igangkjøring av romreguleringsfunksjoner. Samtidig må man Ikke å glemme småsystemer og å ha etablert et robust teknisk nett for I/O-sjekk og testing.

– Hva preger prosjekter som i først runde mislykkes?

– Veilederen for systematisk ferdigstillelse trekker frem ledelse, innholdskompetanse og systematikk som de tre viktigste elementene. Prosjekter som mislykkes, feiler på én eller flere av disse elementene. Jeg vil trekke frem viktigheten av ledelse og tydelighet i forventningen til bruk og dokumentasjon av systematisk ferdigstillelse i utvikling og ferdigstillelse av prosjektet, fremholder han.

Han sier videre at manglende ivaretakelse av mekanisk inndeling av tekniske anlegg i prosjektering, samt for dårlige funksjonsbeskrivelser fører også til dårlige resultater.

– Man er aldri helt sikker på hvordan anlegget faktisk skal fungere – ut fra hva som er bestilt, skyter han inn.

– Feil ved utførelse og bygging skyldes ofte at LEAN-soner ikke passer sammen med mekanisk inndeling av tekniske anlegg, samt at det ikke er noen som eier prosessen med systematisk ferdigstillelse i utførelsesfasen.

– Hva preger prosjekter som i først omgang lykkes?

– Byggherren er tydelig med sin bestilling og forventninger til prosjektet. Organisasjonen viser at det er fokus på systematisk ferdigstillelse i alle faser og det følges opp at prosessen dokumenteres gjennom alle prosjektets faser.

– Prosjektering ivaretar systematisk ferdigstillelse gjennom hensiktsmessig mekanisk inndeling av tekniske anlegg, samt at funksjonsbeskrivelser, funksjonstester og forventinger til opplæring og prøvedrift er tydelig definert. Dette forutsetter dedikerte byggherrer, rådgivere og utførende leverandører, sier Oestreich.

– Hva innebærer det å lykkes?

– Kunden får et bygg som ivaretar de funksjonene som er ønsket, til rett tid, kvalitet og kostnad. Dette bidrar til bærekraftige og klimavennlige bygg, samt økt avkastning på investeringene.

– Effektiv og god samhandling, godt humør og felles mål! Prosjektet forblir i fokus!

– Dermed, understreker han, alle involverte tjener penger. En seriøs byggherre ønsker aldri at noen av de involverte aktørene skal tape penger.

– Hvor mener du at aktørene bør forbedre seg – vesentlig?

– Systematisk ferdigstillelse starter hos bestiller! Byggherrene vil ha stor fordel av å bygge kompetanse innen systematisk ferdigstillelse, samt etablere en organisasjon som kan følge opp forventinger til prosess og dokumentasjon.

– For rådgivere, entreprenører og leverandører er det stor fordel om de deler erfaringer og løfter kompetansen både ekstern og internt i sine organisasjoner. Det er ofte svært stor variasjon på kompetanse i systematisk ferdigstillelse i samme bedrift, til og med på samme kontor, sier Stian Garmann Oestreich i Committed AS til slutt med stort engasjement for å oppnå resultater som blir «Riktig med en gang».

Artikkelen ble publisert første gang 19. februar 2021, men er oppdatert per dato.

Melde deg på ITBaktuelts nyhetbrev her


– Forutsetninger for bærekraftig drift av yrkes- og formålsbygg er å ta i bruk standarder

– Innenfor tekniske installasjoner i bygninger har Standard Norge de senere årene utviklet og publisert flere relevante standarder, påpeker Knut Løe. Foto/fotomontasje: ITBaktuelt