Swegon GOLD PX, innfelt Wlliam Lawrance.

Trykkfall i kanalsystemer har en betydelig innvirkning på SFP

Swegon ser nærmere på dette

0

Trykkfall i kanalsystemer har en betydelig innvirkning på SFP. Men hva må vi fokusere på når vi skal reduserer SFP? La oss se nærmere på dette.

Tekst: William Lawrance, Swegon

Spesifikk vifteeffekt, SFP, er den totale elektriske effekten til viftene i et aggregat i kW dividert med tilluftsmengden eller avtrekksmengden avhengig av hvilken av dem som er størst.

Når vi kjenner prisen på elektrisitet, forteller SFP oss hva kostnadene til drift av ventilasjon er. Kostnadene og påvirkning fra CO2 -utslipp kan også beregnes.

Det finnes flere definisjoner av SFP. Begrepet SFPv har eksistert i mange år nå og brukes ofte av nordiske produsenter mens SFPint benyttes i Ecodesign, EU/ErP direktiv 1253.

Trenden er et stadig lavere SFP -verdier drevet av behovet for å redusere energiforbruk og CO2 -utslipp. For 30 år siden var SFP -verdiene ofte over
3 kW/m3/s, men i dag ser vi vanligvis verdier på 1,5 kW/m3/s eller enda lavere.

Dette betyr at vi har halvert energikostnadene ved drift av ventilasjonssystemer!

Hva er faktorene vi må fokusere på når vi reduserer SFP?

Det er vanligvis luftbehandlingsaggregat eller vifteprodusenten som oppgir SFP -verdiene, og det er lett å tro at SFP er deres ansvar, men hva er egentlig SFP?

SPF ekvationSå dette betyr at SFP handler om trykkfall og effektivitet.

For å redusere SFP må vi derfor redusere trykkfallet og øke den totale vifteeffektiviteten.

Vifter og motorer er i dag meget gode og effektiviteten som tilbys er høy med tanke på behovet for fleksibilitet i luftstrøm og trykk. Ytterligere utvikling kan forventes, men hver prosent av effektivitetsforbedringen er svært krevende og kostbar.

I diagrammet nedenfor ser vi hvilken rolle trykkfall har i SFP -beregninger. Statistisk sett er gjennomsnittlig totaltrykk en vifte er dimensjonert etter ca 600 Pa, men det varierer mye. – Det store flertallet ligger mellom 500 Pa og 700 Pa, men vi ser også mange tilfeller godt over 700 Pa. Det er åpenbart at jo høyere trykket, jo høyere SFP. Vi kan også se at trykket øker med luftmengden.

air flow chart 1Trykkfallets betydning i SFP beregninger.

Det totale trykkfallet består av internt trykkfall i aggregatet og eksternt trykkfall i kanalnett mm. Et normalt eksternt statisk trykk er 300 Pa på tilluft og 280 Pa på fraluft. Dette betyr at det eksterne statiske trykket utgjør omtrent halvparten av det totale trykket, og er dermed i gjennomsnitt ansvarlig for halvparten av SFP-verdien.

Vi kan se fra formelen ovenfor at SFP øker med økende trykk.

I dette eksemplet, i diagrammet nedenfor, beregnes et luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler med tillufts- og fraluftsvifter med samme luftmengde og komponenter, men med forskjellige eksterne statiske trykkfall:

external statistic chart

Diagram: Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler.

Aggregatet har varmebatteri og kjølebatteri og med et eksternt trykk på 150 Pa er SFPv 1,5 kW/m3/s. Det eksterne trykket utgjør 32% av SFPv. Ved 350 Pa er SFPv 2,0 kW/m3/s, og det eksterne trykket står nå for 57%. Når det eksterntrykkfallet er så høyt, er det ikke lett å kompensere for dette ved valg av aggregat.

Kanaltrykkfall har betydelig innvirkning på bygningens SFP og lavt trykkfall er avgjørende for lavenergibygg!

Det er viktig å merke seg at effektiviteten til varmegjenvinneren også er avhengig av trykkfall, så en reduksjon i trykkfall, kan bety en lavere virkningsgrad.

Trykkfallet i aggregatet er proporsjonalt med lufthastigheten. Med SFP på svært lave nivåer, betyr det uunngåelig lavere hastighet, og dette kan gi problemer med autoriteten til anlegget.

For å oppnå lav SFP og samtidig god funksjon og kontroll i anlegget er det derfor viktig med god balanse mellom kanaltrykkfallet og luftbehandlingsaggregatets interne trykkfall.

Kanaltrykkfall øker normalt med luftmengden. Dette er logisk fordi store luftmengder ofte betjener store systemer med lange og kompliserte kanalføringer (og minimalt med plass). Det er derfor verdt å vurdere flere soner og desentraliserte anlegg i større bygg. Mindre desentraliserte anlegg vil gi lavere systemtrykkfall og dermed også redusert SFP.

Artikkelen er publisert på Swegon 29.9.2021, og gjengis med tillatelse.

Meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her