– Vi tilslutter oss strakstiltakene til Grønn Byggallianse fordi vi er bevisste på det samfunnsansvaret vi har som investeringsselskap, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen (midten). Med Anne Jevne og Erik Frogndahl.

Klaveness Marine forplikter seg til bærekraftige bygg og boliger

Strakstiltak i bærekraftstrategi

0

Klaveness Marine Real Estate har tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dette er vi svært fornøyd med. Vi ser frem til å jobbe enda mer aktivt med bærekraft og eiendom, sier leder for eiendom i Klaveness Marine.

– Det siste året har vi økt fokuset på ESG internt og igangsatt en rekke prosjekter for å bedre kunne ivareta bærekrafthensyn i eiendomsporteføljen. Vi har tro på at strakstiltakene vil hjelpe oss med å skape mer systematikk og kontinuitet i de delene av dette arbeidet som omhandler klima og miljø, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter Klaveness Marine seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Strakstiltak i bærekraftstrategi

Klaveness Marine har arbeidet systematisk med strakstiltak 3, 7 og 9 (se listen over tiltak nederst) i forbindelse med utviklingen av en materialguide som skal brukes ved leietagertilpasninger.

– I tillegg har vi andre pågående prosjekter som også samsvarer godt med tiltakene, blant annet Enøk-analyser, BREEAM-sertifiseringer og installasjon av solcellepanel på takflater. Fremover vil strakstiltakene bli tatt inn i bærekraftstrategien vår og bli grobunn for kompetanseheving og flere aktive bidrag i omstillingen til nullutslippsamfunnet, sier Johansen.

Strakstiltak 2.0 i november

Til nå har over 50 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til tiltakene. Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Det er nå på tide å gi ambisiøse eiendomsselskap et nytt sett med strakstiltak som skal gjøre dem rustet til å møte kommende krav og regelendringer knyttet til klima og miljø

Strakstiltak 2.0 lanseres i starten av november 2021.

Drammensveien 133 er et av byggene der Klaveness Marine installerer solceller. Foto: Klaveness Marine

 

Ros fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Klaveness Marine slutter seg til de ti originale strakstiltakene for å vise at de forplikter seg til konkrete tiltak for å gjøre byggene sine mer bærekraftige for klima- og miljø. Samtidig jobber selskapet nå med en ny strategi der klimagassutslipp er sentralt.

Både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, som sammen står bak tiltakene, roser satsingen fra Klaveness Marine.

– Vi er glade for at Klaveness Marine slutter seg til strakstiltakene, og synest det er veldig positivt at selskapet nå jobber målbevisst på flere fronter med å kutte sine klimagassutslipp, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

– Hver tilslutning styrker bransjens bærekraftsarbeid og vårt felles mål om kutt av klimagassutslipp, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Fakta: 10 strakstiltak for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass