Asle Kosbergløkk, partner og direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP AS.

Om utvikling, innovasjon og effektiv drift i yrkesbygg

Asle Kosbergløkk: - Ikke bruk vanskelige buzzord

0

Oppgavene er mange og mangfoldige, prosjektene også. Det bygges og rehabiliteres yrkes- og formålsbygg i stor stil i hele landet. Forventningene til bruk av ny teknologi både i planlegning, gjennomføring og senere drift er store. Bygningenes brukere ønsker tekniske løsninger med mer funksjonalitet og økt nytteverdi. – Kravene til bærekraftige bygninger og bygningsdrift vokser, sier Asle Kosbergløkk i HRP AS.

ITBaktuelt ved Arne Eggen

Et marked i sterk utvikling med stadig nye tilbydere, med stadig yngre og kompetente brukere, forutsetter presis rådgivning og ledelse. Valgene som gjøres i byggeprosjekter er mange og vesentlige. Med dette bakteppet har vi hatt en samtale med Asle Kosbergløkk, partner og direktør for Digital & Teknisk ledelse i HRP AS.

HRP AS er en norsk samfunnsbygger som leverer prosjekt- og byggeledelse via sine 20 regionskontorer, primært til prosjekter innenfor segmentene industri og yrkes/formålsbygg. Bedriften har de senere årene hatt god vekst.

Asle Kosbergløkks interesse for ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) og da spesielt innen nyttige gjennomføringsmodeller, utvikling av prosjektledelse og fagkompetanse innenfor systemintegrasjon er tydelig.

Fornøyde kunder med norsk språkdrakt

Hvordan sikre fornøyde kunder, dvs. at brukere får tekniske løsninger de har stor nytte av, som de forventer og som aller helst blir «Riktig med den gang».

– Hvilke betraktninger gjør du deg om hvordan dette kan oppnås?

– Tett dialog med brukerne i en tidlig fase av prosjektet er avgjørende for resultatet, slår han umiddelbart fast. Og peker på at aktiv dialog som avklarer forventninger, muligheter og ambisjoner, som skiller tydelig mellom «need to have» og «nice to have» funksjonalitet.

Kosbergløkk mener at i en tid med mye ny teknologi og nye tilbydere dukker det stadig opp nye «ord og uttrykk». Mange buzzord som tidvis volder besvær. Volder besvær i den betydningen at mange ikke fullt forstår ut hva de betyr og innebærer. Likevel benyttes de i stor grad.

– Eksempler på slike ord er Big data, skytjenester, digitalisering og distribusjon. Jeg anbefaler i større grad å benytte vanlige norske formuleringer – for eksempel datainnsamling, datalagring, automatisering og styring ved hjelp av digitale systemer og ny teknologi. Sistnevnte en ny måte å benytte teknikk på.

Han viser til at aktuelle produkter og digitale systemer i dag har en vesentlig større regnekraft enn tidligere. Dette muliggjør mer funksjonalitet fra hver installert enhet.

– Prinsippene de jobber etter er likevel ofte som tidligere. Målet med automatiseringen, ofte kalt digitalisering, er nå som før økt effektivisering, produktivitet og forbedret brukeropplevelse, sier han.

– Mine klare anbefalinger er dermed; snakk etablert norsk. Sørg for at alle henger med når avklaringer og beskrivelser gjøres. Dermed blir det enklere for alle å samhandle og resultatene blir «Riktig med en gang». Det er bra for lommebok og fremdrift.

Foretrukken partner, ledelsesfilosofi,
suksess som tilbyder og arbeidsgiver

HRP har lang og suksessrik tradisjon med utvikling og vekst. For ca. fem år siden ble det opprettet en egen satsning på teknisk prosjekt- og byggeledelse, som også omfatter ITB-rollene. Asle kan fortelle at det gikk litt «trått» i starten, som forventet, men at de siste tre, fire årene for alvor har skutt fart.

– I dag er vi det ledende miljøet i Norge innen teknisk prosjekt- og byggeledelse, og miljøet består av over 50 medarbeidere, poengterer han.

Asles faglige bakgrunn er innen IT/IKT, automasjon, signalsystemer for bane, samt elektro/elkraft. Asle har hatt mange roller gjennom sine 14 yrkesaktive år, blant annet som IKT-Driftsoperatør, flere roller innen elektro, feltingeniør både på signalsystemer på bane og automasjon, mange prosjektlederoppgaver og ikke minst ITB-ansvarlig.

– Å bli våre kunders foretrukne partner oppnår vi ved å utvikle vår fagkompetanse, og ved å vise god folke- og forretningsskikk. Vi må forstå mennesker og deres behov. Skal vi oppnå dette må våre ansatte kunne kommunikasjon og formidling slik at deres faglige råd og ledelse tilfører kundenytte. Å sikre felles forståelse for konsekvensene av beslutninger er avgjørende, sier Kosbergløkk.

Han tydeliggjør at å påta seg rollen som ITB-ansvarlig i byggeprosjekter innebærer å utvikle og sikre hensiktsmessig samspill mellom ulike tekniske systemer, ulike tekniske fagområder i yrkes- og formålsbygg. Men også mellom prosjektet og driftspersonellet. Alt dette for at merverdi skal oppstå.

– En god ITB-ansvarlig, eller en prosjektleder innenfor ITB må holde prosess- og strategifokus slik at resultater nås innenfor avtalte økonomiske og tidsmessige rammer

– I de senere år har behovet for bedre cybersikkerhet, eller bedre datasikkerhet økt betraktelig. Dette er et resultat av økt digitalisering og økt datakommunikasjon ut av bygningene. Tekniske installasjoner uten at datasikkerheten er ivaretatt, er i dag utenkelig. Konsekvensene ved hacking, ved datainnbrudd kan bli katastrofale, fremholder Kosbergløkk.

Han er overbevist om at tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområder som automatiseringsteknikk, elektroteknikk, ventilasjonsteknikk, IT og sikkerhetsfunksjoner er avgjørende, men det er også viktig med et gode holdninger.

– Mine viktigste oppfordringer til bransjekolleger er å sørge for et godt kollegialt arbeidsmiljø, å skape tillit, å være åpen også om det du selv ikke kan, å spille dine medspillere gode. Det er dette som er de viktigste suksessfaktorene i hvilket som helst prosjekt, sier han. Dette er kjent som «godfot-teorien» der hvor han kommer fra, som også har vist seg å fungere meget godt i bygg- og anleggsbransjen.

Asle bruker å si følgende i sine foredrag og kurs; Jeg har aldri vært i et prosjekt som mangler kompetanse, men jeg har vært i flere som «mangler» kommunikasjon. Gjennom god kommunikasjon løser det meste seg, men det ligger kanskje ikke til ingeniører å være bevisste på dette. Og han sikter også til seg selv.


Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts epostnyheter her