Eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

– Ja til strakstiltakene styrker klima- og miljøambisjonene

Siva om Eiendomssektorens veikart mot 2050

0
Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom gleder seg over at mer enn 70 selskaper har signert strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Pressemelding

– Siva vil være med å utvikle en mer bærekraftig bransje, og strakstiltakene vil bidra til at vi når målsettingen om en fremtidsrettet og bærekraftig eiendomsvirksomhet i Siva, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Ved å signere strakstiltakene forplikter Siva seg, gjennom sitt eiendomsselskap Siva Eiendom Holding AS, til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år.

Flere strakstiltak

I november 2021 lanserte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom strakstiltak 2.0, som er et naturlig steg videre for de som har implementert strakstiltak 1.0.

Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Til nå har over 70 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til strakstiltak 1.0.

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Langsiktige forpliktelser

Sivas eiendomsportefølje består av rundt 500 000 kvm bygg, hvorav halvparten er industribygg og de resterende er innovasjonssentre. Som byggherre har Siva i flere år satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR-standard.

– Vår tilslutning til strakstiltakene betyr at vi styrker våre klima- og miljøambisjoner. Vi vil blant annet bruke denne muligheten til å heve vår egen kompetanse på bærekraft. I tillegg vil det selvsagt få betydning for våre bygg, samarbeidspartnere og leietakere, når vi sammen skal bidra til å redusere vårt klimaavtrykk. Selv om dette er strakstiltak, bidrar de til å skape økt bevissthet rundt bærekraft i et livsløpsperspektiv. Samlet sett vil det gjøre oss alle mer robuste og fremtidsrettede, sier Aalberg.

I tillegg til BREEAM-sertifisering av nye bygg, igangsatte Siva i 2021 BREEAM In-Use sertifisering av fire eksisterende bygg og legger nå en strategi for videre sertifisering av porteføljen.

– Gjennom 2021 har vi utarbeidet en bærekraftstrategi for eiendomsselskapet, hvor ett av tiltakene er tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vår prioritering i 2022 er å utarbeide klimafotavtrykk for de byggene vi forvalter, og å innføre miljøledelse i forvaltningen.

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom gratulerer

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, skryter av den systematiske tilnærmingen.

– Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen er det andre av de ti strakstiltakene. Her er BREEAM In-Use et godt verktøy og Siva ser muligheten for å drifte byggene sine enda bedre og mer bærekraftig enn de gjør i dag, sier Bramslev.

Direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl gratulerer også med signeringen.

– Det er gledelig at Siva, som huser så mye kunnskap, innovasjon og nyvinning, også vil gå foran med bærekraftsarbeidet i byggene sine, sier Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom.

Fakta: de 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her