Knut Løe hos Standard Norge. Foto: ITBaktuelt

Standard Norge ønsker bransjens innspill til revisjon av NS 6450

Med jevne mellomrom vurderes behovet for oppdateringer, revisjoner eller tilbakekalling av standardene som utgis av Standard Norge. Dette som følge av tilbakemeldinger fra brukere av standarden, og som oppfølging av aktualitetsundersøkelser som skjer for alle standarder hvert 5 år. Tidene for dette er kommet for NS 6450.

0

– Etter rundt 5 års virke har NS 6450, idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner gjort seg gjeldene i mange byggeprosjekter, både i yrkesbygg og i formålsbygg sier Knut Løe, prosjektleder i Standard Norge.
– Ferdigstillelsen av byggeprosjekter synes å ha fått et godt verktøy for arbeidsfordeling og testing i den avgjørende sluttfasen. Målet er og har vært at kvaliteten på de samlede leveransene av tekniske installasjoner i bygninger oppnås som forventet. At systemene for dørmiljøer, sikkerhet, ventilasjon, energieffektivitet, belysning og mye mer virker når bygninger tas i bruk.

– I den senere tiden har vi fått inn forslag til forbedringer til standardens ordlyd og bestemmelser. Disse vil vi ivareta i det videre arbeidet. Komiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon har bestemt at NS 6450 skal revideres. Komiteen er bredt sammensatt med representanter fra hele verdikjeden. Dette innebærer at resultatet av en revisjon vil uttrykke beste praksis.

Arbeidet med revisjonen er plassert i SN/K 025 arbeidsgruppe 3. Denne ledes av Roar Johannesen, styreleder i bransjeforeningen Integra og ansatt i GK Inneklima.

– Arbeidet med revisjonen vil starte opp så snart som tilstrekkelig interessenter har meldt sin interesse for deltagelse. Call for Experts skjer i disse dager. Er du interessert i å delta i utformingen av revisjonsforslaget så ber vi deg gi meg beskjed, påpeker Knut Løe.

Knut kan kontaktes via klo@standard.no eller på M: 488 92 874

Etter at forslaget til revisjonen blir ferdigstilt sendes denne ut på offentlig høring før endelig beslutning og publisering av en ny utgave av NS 6450. I mellomtiden funger gjeldene versjon bra.