Adm.direktør Tore Bakke i Bravida Norge, var en av foredragsholderne under Integras årskonferanse nylig. Han tok for seg blant annet temaet bærekraft som konkurransefortrinn i byggebransjen.

Bærekraft, IKT- sikkerhet og fremtidens kompetansebehov

Viktige temaer på Integras årskonferanse:

0

Med økende automatisering og digitalisering følger også større utfordringer med digitale angrep og hacking. Problemet er så stort at Integra har sett seg nødt til å få utarbeidet en veileder som medlemmene bør benytte seg av, for å om mulig beskytte seg og andre bedre.

Integra er bransjeforeningen under Nelfo og NHO paraplyen, og har medlemmer som i hovedsak arbeider innfor digitalisering og automasjon. Den største bolken ble viet bærekraft, et område alle i næringen snakker om. Medlemmene leverer i stor grad teknologi som verktøy for å skape et bærekraftig resultat. For å belyse dette området, som ble moderert av strategisk rådgiver i Integra, Roar Smelhus, fikk de hjelp av Anders Bjartnes i Norsk klimastiftelse- energi og klima, Odd- Olaf Schei fra DFØ, samt Tore Bakke fra Bravida og Roar Andersen fra Caverion, begge medlemsbedrifter i Integra.

Bærekraft som konkurransefortrinn
Gjennom Bravida og Caverion fikk de frammøtte god forståelse for hvordan de jobber med temaet for å skaffe seg konkurransefortrinn. Det var helt tydelig at de i hvert fall har to tanker i hodet samtidig, hvor de både jobber med å gjøre nødvendige forbedringer og kompetansebygging internt, mens de hjelper sine kunder med å kutte klimagassutslipp ute i prosjektene. Eller som Bravidas Tore Bakke sa det; «bærekraftige løsninger er begynnelsen på fremtiden vår, og skal bli kjernen i alt vi gjør».

Anders Bjartnes kom inn på noe av det samme:

– Vi må finne tilbake til kjernen i det vi driver med, og hva er poenget med det vi leverer? Det er ingen tvil, vi må få til mer med mindre ressurser. Vi må samarbeide tettere og bedre, og at vi må dele løpende status, slik at vi kan lære av hverandre. Vi må gjennomføre prosjekter og prosesser med incentiver som drar oss i riktig retning, og som reelt kutter klimagassutslipp.

– Bærekraften må balanseres i tre dimensjoner, og vi må bygge kompetanse slik at vi blir en del av løsningen, og ikke problemet. Et bærekraftig resultat fordrer innovasjon, og da er det viktig at de tekniske fagene blir involvert så tidlig som mulig. I tillegg at bestiller legger til rette for innovasjon, og ikke suboptimalisering mellom fagene som for ofte skjer i en tradisjonell totalentreprise. Her ble det slått et slag for samspill, og gjerne samspill med løsningsforslag.

Kompetanseutfordringer
Intagras daglige leder Vigdis Sværen og Nelfos fagsjef kompetanse Svein Harald Larsen tok for seg kompetanseutfordringene, og fortalte at de fleste bransjer er det nå vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse.

– For å lykkes er det nok slik at tid og ressurser må allokeres til nettopp dette arbeidet, men samtidig er det viktig at vi jobber smartere. At vi leter på rett sted, involverer oss i nødvendig grad, og at vi har kontinuitet i arbeidet.

– Det er vel også slik at vi får de kandidatene vi fortjener, altså at vi får gode kandidater om vi involverer oss i studentenes utvikling gjennom studiet. Parallelt er det viktig å påse at studietilbudet er godt, og at det treffer på behovet som finnes ute hos våre medlemmer, sier Sværen.

Digitale angrep og hacking
Digitale angrep og hacking har blitt en stadig større utfordring, i takt med at økt digitalisering. Hvordan er bransjen forberedt på denne stadig økende utfordringen? Det var teamet Asle Kosbergløkk og Carl-Axel Hagen, henholdsvis direktør for digital og teknisk ledelse og direktør for sikkerhetsrådgivning hos HRP AS løftet fram.

– Det norske samfunnet er basert på tillit, som tjener oss som samfunn, våre virksomheter og våre institusjoner veldig godt. Men dette gjør oss også veldig sårbare for aktører med ondsinnede hensikter, påpekte de.

– Utviklingen i trusselbildet de siste årene, både i det fysiske og digitale domenet, har medført at sikkerhet og beredskap står høyt på agendaen for norske virksomheter helt inn til styrerommet. Egne sektorlovgivninger og den nye sikkerhetsloven påvirker stadig flere virksomheter og øker samtidig behovet for virksomhetens kompetanse til å vurdere egensikkerheten på tvers av fagfelt.

– I dagens dynamiske samfunn er ikke lenger Informasjon- og cybersikkerhet adskilt fra fysisk sikkerhet, krisehåndtering og beredskap. Truslene som norske virksomheter står overfor er komplekse og sammensatte, og krever en helhetlig sikkerhetsfaglig tilnærming.

IKT- sikkerhet trenger i dag en veileder, og det samme gjøre bærekraft. Nelfo/Integra jobber derfor med en slik veileder, og den skal være så konkret som mulig.

Hvem skal handle først?
Anders Bjartnes er ansvarlig redaktør i både Norsk klimastiftelse og i Energi og klima. Han startet sitt innlegg med å se på makrobildet, og tok med det en kort status på det grønne skiftet post korona og midt i krigen i Ukraina.

Han la ikke skjul på at det er mange mørke skyer, og at det nye Regjeringen omtrent som den forrige på ingen måte behandler temaet slik de bør, gitt at vi i fjor høst fikk en klar beskjed i FNs klimarapport om at dette nå er «Kode rød» for menneskeheten og at vi har under 10 år på oss for å halvere klimagassfotavtrykket; ref. Parisavtalen og FN bærekraftmål.

Teknologien som Integras medlemmer leverer, må spilles god slik at den bidrar reelt til å kutte klimagassutslipp. Hvordan skjer det helt konkret?

– Det starter med å forstå hvilket behov bygget skal dekke, sier Integras Roar Smelhus.

– Når vi har forstått behovet, og dette er forankret i alle fagdisipliner, må vi bli enig om hvilke funksjoner de tekniske anleggene skal operere under. Når vi vet det, kan våre medlemmer instrumentere og dimensjonere sine leveranser. Aktuelt personell må komme inn tidlig, slik at all nødvendig kompetanse blir satt i spill, og på den måten hindrer vi unødvendig reversering.

– Vi må også sette på den «beste» og sammensatte kompetansen, slik at vi leverer riktig første gang. Uavhengig valgt entrepriseform er de tekniske anleggene kompliserte, og det kreves derfor god teknisk forståelse. Blir prosjektet gjennomført som en totalentreprise, er en teknisk integratorrolle helt avgjørende for å sikre at alle grensesnitt blir ivaretatt.

Bærekraftig samarbeid
Den «beste» kompetansen er muligens ikke tilgjengelig fra samme aktør, og nettopp derfor vil et bærekraftig resultat fordre samarbeid på tvers av fagområder.
– Vi instrumenterer ikke mer enn vi må, og vi tar kun ut de dataene vi har behov for. Vi bruker dataene til å ta bedre valg, altså valg som hjelper oss til å redusere antall, -utskiftninger, -mengder, -temperaturer, antall oppmøter osv. Vi må bistå med å analysere data, databehandling krever høy sammensatt kompetanse. Vi leverer kun styring, regulering og automasjon som vi vet blir benyttet, og forstått av kunden. Hvor mange SD- anlegg finnes ikke som står ubrukt eller uutnyttet?

– Det er nå en kjensgjerning at det er mer bærekraftig å rehabilitere eksisterende bygg enn å bygge nytt, bistå derfor kunden med å gjøre eksisterende bygg smarte og bærekraftige. Den mest energieffektive m2, er det som ikke er bygget. Hjelp kunden med å ta alle arealer i bruk, enten selv eller legg til rette for deling, er Smelhus klare oppfordring.