Kompetanseprogrammet i drift av bygg og eiendom består av fem moduler på dagtid.

Driftsstudiet gir karrierevei og løfter bransjens status

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom (Driftsstudiet)

0

Eiendomsbransjens driftspersonell spiller en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og faglig ledelse og bestillerkompetanse er avgjørende for at eiendomssektoren faktisk når sine mål. Senter for eiendomsfag tilbyr kompetansehevende utdanningsprogrammer av høy kvalitet, hvor ett av deltidsstudiene fører frem til bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom.

–  Senteret er Norges største etterutdanningsaktør for eiendomsorganisasjoner, og har i 25 år utviklet kompetansetilbud som er skreddersydd for eiendomsyrker. Vi tilbyr omfattende deltidsstudier, hvor Driftsstudiet består av fem undervisningsmoduler inkludert tilhørende kompetansetester – som samlet gir bransjesertifikat. Dette sertifikatet blir i økende grad et verdidokument, som brukes både i bedriftene og som en karrierevei – med muligheter for forbedret faglig ledelse for eiendomsdriftere, sier Even Stenvaag Leira, programdirektør og undervisningsansvarlig i Senter for eiendomsfag.

Even Stenvaag Leira, programdirektør i Senter for eiendomsfag.

Kompetanse er nøkkelen til effektiv drift av bygg, og dermed et strategisk verktøy for å nå virksomhetens mål. Byggdrifteren er utleiers og driftsorganisasjoners ansikt utad. I møte med stadig mer kompetente leietakere er det essensielt at denne fagpersonen er oppdatert på løsninger og muligheter som eksisterer i markedet.

– Samtidig er det avgjørende at beslutninger som tas er faktabasert og dokumentert. Med økt kompetanse vil man kunne gjen-nomføre en risikobasert drift, slik at man nærmer seg en optimalisert og bærekraftig drift av bygg og eiendom, sier Stenvaag Leira.

– Driftsstudiet vil gjøre deltakerne bedre rustet til å tryggere på å iverksette tiltak, gjøre analyser, dokumentere og å utvikle gode driftsplaner, utdyper Stenvaag Leira.

– Programmet organiserer eiendomsdrift i fire kategorier; digitalisering, bærekraft, verktøy og verdiskapning. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er at de har fått et stort kompetanseløft og gjerne også et større ansvarsområde ved fullføring av studiet/bransjesertifikatet. Eiendomsorganisasjonene melder om at de sliter med å få tak i folk, og at de som søker har for lite formell kompetanse og/eller for lite tverrfaglig erfaring. Dette har ført til at flere eiendomsvirksomheter nå sender også nyansatte direkte til oss, for å få en kompetanseboost i eiendomsfaglig forståelse gjennom dette etterutdanningsløpet.

– Det at vi kan tilby verdiskapende kompetanseprogrammer er viktig for aktørene i eiendomssektoren. Digitalisering, stadige endringer i miljø- og myndighetskrav, internasjonalisering og innovative løsninger i sektoren samt i markedet, er alle faktorer som utfordrer etablert praksis og krever rask omstillingsevne. Samtidig gir det nye muligheter for dem som griper sjansen, ikke minst for de som ønsker å bevege seg over fra andre bransjer, sier han.

Kompetanseprogrammet i drift av bygg og eiendom består av fem moduler på dagtid. Hver av modulene har et hovedtema, og hver av disse kan bestilles som frittstående delprogrammer – både for fysisk og digitalt oppmøte. Men det er først ved gjennomføring av alle modulene og ved gjennomføring av de tilhørende kompetansetestene du oppnår det verdifulle bransjesertifikatet.

Even Stenvaag Leira nevner videre tre temaer fra studiet, som er verdt å dvele ved:

– Bestillerkompetanse representerer en vesentlig rød tråd gjennom hele Driftsstudiet, som vi holder fast ved mens vi fordyper oss i teknikk, økonomi, jus, miljøkrav, energikrav, kundeperspektiver samt erfaringer med at leietakere gradvis har fått større forhandlingsmakt m.m.

– I fagspråket som anvendes i eiendomssektoren finner vi endel hull, som tidvis skaper begrepsforvirring og som ikke alltid bidrar til en felles forståelse for eiendomsdrift. Vi forankrer de viktigste begrepene som brukes i eiendomsorganisjoner, slik at vi unngår misforståelser og kan opptre med større grad av språklig – og dermed også strategisk – treffsikkerhet.

– Berøres de som drifter bygg også av Plan- og bygningsloven?

– Absolutt. Eksempelvis har mange bygg en form for verningsgrad. Da er det ikke bare å ture frem, installere nytt av elektro, rør og ventilasjon, slå ned vegger eller annet. Man må i tillegg forholde seg til reglene i annet lovverk, slik som Plan- og bygningsloven. Undervisningen forholder seg også til denne problematikken, og orienterer den praktisk til eiendomsdriften.

En nyere sak for eiendomssektoren er at det er blitt etablert et eget fagbrev for byggdriftere. I Driftsstudiet har vi undervisningssekvenser som omhandler hvordan eiendomsorganisjonene kan få status som lærlingebedrift, med eget personell i roller som faglige ledere overfor egne lærlinger. Flere eiendomsvirksomheter har begynt å ta inn lærlinger etter at de har fullført etterutdanning hos oss. Vi har derfor valgt å vie en egen modul til dette fagbrevet, da det representerer et viktig løft for eiendomssektoren.

– Som profesjonell kunnskapsformidler er vi samtidig opptatt av å løfte statusen til dem som jobber innen eiendomsdrift, avslutter Even Stenvaag Leira, programdirektør i Senter for eiendomsfag.

Driftsstudiet har også mange bidragsytere fra automasjonsbransjen, i tillegg til lærekreftene som hentes fra de fremste kunnskapsmiljøene i eiendomssektoren. Noen av årets foredragsholdere kommer fra Integra, Grønn byggallianse, 6C ST, Osloygg KF, Entra, Multiconsult, NMBU, Oslo Universitetssykehus, BaneNor, GAPIT, I4Technology, Cirius, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, GK, Caverion, Siemens, HRP, Afry, Aase, NELFO, Malling & Co, Advokatfirmaet BAHR m.fl.

Programmet har antallsbegrensning á 20 fysiske deltakere pr modul. Deltakeravgiften er kr 11.500,- pr. modul, fritatt for merverdiavgift som undervisning. Hver modul avsluttes med en kompetansetest, som danner grunnlaget for senterets kompetansebevis.

Naturlige målgrupper for deltidsstudiet er personell om har stillingstitler som bl.a. teknisk sjef, driftssjef, teknisk forvalter, miljøkoordinator, energirådgiver, miljørådgiver, driftsansvarlig, byggdrifter samt vaktmestere med ambisjoner om en videre karriereveg. Vi har deltagere både fra privat og offentlig sektor.

En økende kvinneandel er også spennende for fagområdet eiendomsdrift, som har vært typisk mannsdominert. 28 % av deltakerne på modulene hos Senter for eiendomsfag er kvinner, og blant foredragsholderne er tilsvarende tall 23 %.

Senterets 50+ støttespillere får rabatt ved påmelding. Alle eiendomsorganisasjoner oppfordres til å benytte anledningen til å etablere en egen støttespilleravtale med senteret, som kommer egne medarbeidere til gode.