To av foredragsholderne under konferansen - Ny teknologi, bærekraft, og gunstig drift. Fra venstre Ingebjørg Foss Daae, Consigli, som pratet om hvordan man skal prosjektere riktig for å oppnå suksess, mens Kamilla Helman Andersen fra Sintef, tok for seg blant annet hvilke klimakonsekvenser det får, hvis man ikke prosjekterer og drifter tekniske anlegg på en god måte.

Vellykket konferanse om ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030

Etablert en ny møteplass:

0

Sist uke arrangerte ITB Aktuelt konferansen « Ny teknologi, bærekraft og gunstig drift mot 2030» på Nasjonalmuseet. Målet for konferansen ble nådd med god margin som var å skape en læringsarena for engasjerte aktører, en arena for dialog om ny, nyttig, bærekraftig og effektiv teknologi. Dette for å møte gjeldene klimautfordringer.

160 deltagere i en full konferansesal lærte at når vi blir bedre på samhandling kan fotavtrykket fra landets nærings- og formålsbygg reduseres betraktelig. Teknologien for å nå målene finnes. Kompetansen om hvordan denne utnyttes kan fortsatt bli bedre.

Konferansedagen ble ledet av Julija Pauriene, den strukturerte og kunnskapsrike direktøren i eiendomsdrift og serviceleveranser i Usbl. Med 20 foredragsholdere på scenen i løpet av dagen og med stor bredde i faglige tilnærminger ble påfyllet stort og givende.
I tillegg til mye faglig påfyll ga konferansen god anledning til sosialt samvær og etablering av nye nettverk.

Saken fortsetter under bildet:

Over 160 deltagere var samlet på Nasjonalmuseet sist uke.

Under dagen fikk deltagerne høre at:
Leverandørene av nyttig teknologi tar for liten plass i verdikjedene. De fokuserer for mye på teknikken i sine løsninger og for lite på kundenytten. De må gjerne komme sterkere på banen. Kundene er normalt mindre interessert i teknikk, men mye mer på hvilken nytteverdi teknologien tilfører bygningens brukere.

Bærekraftmål nås ved å fokusere på gjenbruk, digitalisering, effektivisering og å benytte EU- taksonomien som hjelpemiddel.

Utviklingen blir stadig mer leietakerdrevet med økt etterspørsel på bærekraftige bygg. Disse da i henhold til leietagers overliggende strategier og operasjonelle mål. For dette betaler leietager gjerne mer husleie.

Bærekraft handler mye om de bygningene som allerede er i bruk og vi må derfor løse utslippsutfordringene fra disse.

Saken fortsetter under bildene:
Vi har en jobb å gjøre med å avklare nytten av ny teknologi, begrepene og om hvordan nye og eksisterende systemer bør samspille for å oppnå mer bærekraftige løsninger.

Smarte bygninger må optimaliseres over tid og må kunne ombrukes for å bli omtalt som bærekraftige.

Standarder gir markedstilgang, fri handel og konkurransedyktighet

God drift starter på tegnebrettet. Vi har alt for mange feil i de tekniske løsningene i eksisterende bygninger. En feil er ethvert avvik fra en ønsket eller planlagt tilstand. Teknologi kan avdekke feil.

Bedre prosjektering kan redde verden. Det feiles fortsatt på det helt banale. Vi trenger hjelp av kunstig intelligens for å unngå dårlig prosjektering.

ITB, prosesser og funksjoner har fått større fokus enn tidligere. Høyere automatiseringsgrad og bedre tilrettelagte digitale verktøy bidrar til færre feil. Krav til tverrfaglig involvering, systematisk ferdigstillelse og bruk av ITB-ansvarlig gir tydelig uttellinger.

Energimerkeforskriften, vedtatt i 2010 ble i starten noe stemoderlig mottatt. Den ble av mange oppfattet som et pålegg uten nevneverdig effekt. Prisen på energi var for lav. I dag, forventes det at ordningen med sine forslag til gunstige tiltak får ny betydning.

Vi utvinner råvarer tilsvarende et Mount Everest hvert år. Halvparten brukes av byggeindustrien. De initielle kostnadene ved et nybygg er bare toppen av isfjellet. 60-80 % av bygningers totale kostnader oppstår i driftsfasen.

Alliansekontrakter er veien å gå i komplekse byggeprosjekter. Integrated Project Deivery (IPD) med opphav i sykehusbygging i USA gir en samhandlingsmodell med felles insitamenter, felles ansvar, prosjektstyring og hvor alle sitter i samme båt.

Diskusjoner rundt ny Probtech og tradisjonell bygningsautomatisering blir ofte polarisert. Dette tilfører lite nytte, og vi bør i stedet benytte vårt engasjement til å lete frem nytten for begge på kort og lengre sikt.

Saken fortsetter under bildet:

Erik Erlien, Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, og Thorbjørn Søresen, Schneider Electric, holdt en felles sesjon under konferansen, om hvordan innovasjon kan gi varige driftsfordeler i driften av tekniske anlegg

Nytteverdien av teknologi og dermed finansieringen av denne vurderes stadig mer ulikt. Mange leiekontrakter fokuserer nå mer på kvalitet og ytelser, på nye forretningsmodeller for forvalter og leverandører av ytelsesbaserte honorarer og på økt involvering fra brukerne i hele byggets livsløp.

Alt i alt ga konferansen mye læring, god stemning og en god anledning til å knytte flere kontakter.

Vel blåst til programkomiteen, deltagere og til konferansens samarbeidspartnerne.