Tor Arne Fallet
Tor Arne Fallet, teknisk koordinator hos ED Prosjekt AS.

Byggeprosjekt fullført som flerfaglig samarbeid og kontroll

Hadde rollen som tradisjonell «masekopp»

0

– Vi vil være «det lille ekstra», ikke bare være en koordinator. Slik kan vi trekke prosessen fremover for å finne løsninger og bistå med konstruktiv inspirasjon og ideer, sier Tor Arne Fallet, teknisk koordinator hos ED Prosjekt. Han har hatt en betydelig rolle under byggingen av GT5 i Oslo.

GT5 – med det fulle navnet Gullaug Torg 5, ligger sentralt i Nydalen i Oslo. Dette er nå ferdig som et «grønt» og fremtidsrettet kontorbygg. 13 400 m² er fordelt på seks etasjer. Hele bygget er leid ut til IT-selskapet Crayon.

Fallets oppgave siden starten i 2020 har vært å skape et riktig samspill mellom de tekniske anleggene, søkelys på byggets tekniske systemer skal fungere som forutsatt på tvers av de ulike fag- og leverandørgrensesnitt. Ved å komme med innspill til de prosjekterende og holde en rød tråd igjennom planlegging og bygging. I tillegg har han hatt rollen som tradisjonell «masekopp».

– Det aller meste av ITB-prosessen ble gjort via teams gjennom i prosjekteringsfasen. Selv om mye er enklere å løse «over bordet» viste vi at det var mulig å kunne «møtes» på kort varsel. Slik ble det fleksibilitet for å løse utfordringer raskt underveis med korte avklaringer og kjappe møter.

Omfattende ITB-rolle

Tor Arne Fallet forteller at ITB-rollen som ED Prosjekt har hatt gjennom prosjektet og samarbeid med Betonmast Oslo har vært å blant annet bistå med utarbeidelse av kontrakt for grensesnittsmatrise i forbindelse med kontrahering av tekniske entreprenører.

– Videre hadde vi en tidlig oppstart av felles møteserie for ITB med hovedmål for kartlegging og grensesnittsarbeid, forteller han.

Arbeidet besto av opprettelse av ITB-dokumenter, verktøy for ITB-prosessen, og bistand til de tekniske prosjekterende.

Det ble også lagt vekt på god møtestruktur med tekniske fag for å ivareta ITB-prosessen og gå igjennom grensesnitt i detaljer.

– Byggherren med sine rådgivere, prosjekterende, prosjektledere og hovedentreprenør bisto alltid og ga mange rom for åpenhet og å ha tett dialog gjennom hele fasen. Dermed ble det mulighet til raske beslutninger og avklaringer, forklarer Fallet.

Viktig samarbeidet rundt dørmiljø

Han understreker at et viktig arbeid var samarbeidet rundt dørmiljø. Her hadde ITB sammen med RIS (Rådgivende ingeniør sikkerhet), elektro med adgangskontroll og lås og beslagsleverandør utarbeidet tverrfaglig funksjonsbeskrivelse for dørmiljø og arbeidet med tidlig kontrahering av leverandør av låser og beslag.

Sluttfasearbeid med utarbeidelse av en sluttfaseplan ble foretatt, i tett dialog med anleggsleder og prosjekteringsleder i tett samarbeid med de utførende for en omforent plan.

– Slik kunne også de utførende bistå gjennom sluttfaseplanleggingen og kjenne på eierskap i en hektisk avslutning, understreker Tor Arne Fallet.

– To fullskalatester basert på rømning- brann- og sikkerhet ble gjennomført. En test av byggets kompleksitet og styringer basert på rømning, brann og sikkerhet for å påse at bygget er i tilstrekkelig stand for å kunne tas i bruk.

Gjennom prosjektet ble det brukt BIM-baserte arbeidsverktøyet Dalux.

– Ønsket var å benytte en helhetlig plattform for kommunikasjon via Dalux. ITB-arbeidet og saker ble overført inn i denne programvaren. Brorparten av arbeidsoppgavene og avklaringer gikk igjennom Dalux primært, og oppgaveplaner fra ITB-arbeidet ble implementert i prosjektet.

Enkelt å finne historikken

– Da var det enkelt å finne historikken og revisjoner i ITB-arbeidet, ved at det levende dokumentet alltid blir lastet på Dalux. Dermed ligger nå 63 revisjoner tilgjengelig. Det vil si at man kan gå tilbake i tid og spore opp avklaringer.

– En viktig del av ITB-prosessen, er å sikre en god gjennomføring av sluttfasen og testfase mot overlevering. I denne perioden benyttet vi også Dalux. Alle tester, avvik og protokoller ble utarbeidet, logget og fulgt opp i prosjekthotellet.

– Det ble en intensiv og kort sluttfase, men godt gjennomført fordi vi hadde en god prosess og dialog med både Betonmast Oslo og utførende tekniske entreprenører. Dette skjedde gjennom hyppige befaringer av tekniske anlegg. Vi hadde tydelig fokus på igangkjøring av tekniske anlegg, samt innhenting av dokumentasjon for gjennomført igangkjøring.

Mye testing

Han sier at tester ble utført som funksjon- og integrasjonskontroll. Samtlige anlegg med et teknisk grensesnitt ble kontrollert og dokumentert. Noen av testene ble gjennomført som rene funksjonskontroller, andre som en kombinasjon.

Brukere, byggherren, rådgivere, tekniske entreprenører var alle med underveis. Dette påpeker Fallet at det skapte en god dialog, åpenhet og læring for bruker som skal drifte bygget på sikt.

– God opplæring i forkant med fullskalatest av rømningsveier, brann- og sikkerhet. Dette ble gjennomført i god tid før overlevering, med et resultat som viste godt samarbeid og god vilje. Alt dette ble utført med nærmest ingen avvik.

– ITB-prosessen følger bygget videre etter overlevering med oppstart av prøvedrift og oppfølging gjennom de neste 12 månedene, avslutter Tor Arne Fallet hos ED Prosjekt.

Tor Arne Fallet, teknisk koordinator hos ED Prosjekt holdt et innlegg om dette temaet i ITB Brukerforum i Oslo hos Avantor 25. oktober 2022.

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her