- Redusert energibruk, godt inneklima, god arealbruk, nye tekniske funksjoner, vedlikehold og bærekraftige løsninger krever tilstedeværelse og kontinuerlig forbedringer, sier Richard Kristensen Kruse i Storebrand Eiendom, direktør for utvikling

Storebrand Eiendom satser stadig mer på gjenbruk

Gjenbruk, sirkulærøkonomi, taksonomi og bærekraftige næringsbygg:

0

Næringseiendommer som gir sunn økonomi, som er sunne å jobbe i og med, og som er sunne for omgivelsene gir lavere risiko og bedre avkastning for investorene over tid. Ambisjonene til Storebrand Eiendom innenfor bærekraftige tekniske løsninger er store og viljen til å ta noen ekstra investeringskostnader ved både nybygg og rehabilitering er klart til stede. Forutsetningen er imidlertid at høye klimamål nås, at leietagerne får det de etterspør og at driftsutgiftene holdes lave. Dermed oppstår bærekraft.

Richard Kristensen Kruse i Storebrand Eiendom, direktør for utvikling, er tydelig i sine ønsker for fremtidige leveranser.
– For å nå våre bærekraftsmål pågår det en stor satsing på gjenbruk av materialer – både bygningsmessige og tekniske installasjoner. Mens bygningsmateriell i stor grad kan oppgraderes er det i dag vanskeligere å oppgradere tekniske anlegg uten utskifting. Spesielt gjelder dette styringssystemer for belysning og andre tekniske integrasjoner som ofte er levert uten oppgraderingsmuligheter. Vi ønsker oss fremtidige leveranser som sikrer både reservedelstilgang og enklere oppgraderings- og utviklingsmuligheter. Åpne protokoller ved nye systemleveranser sees på som en selvfølge, men også at nye systemer enkelt kan kommunisere med eksisterende installasjoner. Kompatibilitet med tidligere systemvarianter må bli en selvfølge. Her må mange leverandørene skjerpe seg og sikre bedre kontinuitet, påpeker Kruse.

For å sikre eiendommenes fleksibilitet har Storebrand utarbeidet et eget materialdokument som omhandler alt fra himlingsplater til belysning. Alle materialer skal tilfredsstille lavt karbonavtrykk og være egnet for gjenbruk samt demontering til rene fraksjoner når den tid kommer. For å sikre en god levetid på renovasjonsarbeidene må det bygges mest mulig generisk, og andelen spesialinnredning må reduseres. Det som bygges i dag må også passe for de neste generasjoner av leietagere.

Flere prosjekt – slik som Filipstad brygge – bygges eksisterende ventilasjonsanlegg om med frekvensomformere og roterende varmegjenvinnere (samt varmepumpe) for å unngå mer avfall og for å få et lavere karbonavtrykk. I slike prosjekt må både prosjektadministrasjon, entreprenører og rådgivere utfordres for å finne best mulig løsninger – det blir for enkelt å bare foreslå utskifting. I prosjekter hvor areal omformes fra klassiske cellekontor til åpne landskap kan det være gode løsninger å installere kompletterende aggregater. Dette i stedet for full utskifting av hoved- aggregatene.

Kruse forteller at i Grev Wedelsplass 9 i Oslo har man oppnådd følgende:

 • 85% av avfall til gjenbruk eller gjenvinning, hvor EUs taksonomikrav er 70%
 • 0,02% avfall til deponi hvor bransjesnittet er 23%
 • 95% sorteringsgrad hvor bransjesnittet er 75%
 • Gjenbrukt 904 tonn materialer (forskjellige typer rør, radiatorer, kabelbroer m.m.)
 • Installert 645 tonn materialer som egner seg for gjenbruk
 • Tilført materiale som ikke egner seg for ombruk 850 tonn, hvorav gips utgjør790 tonn
 • Gjenbrukt: 28 WC, 38 servanter, 1 tonn speil 4,5 tonn kontormøbler

– I CO2 tilsvarer dette 38 700 km flyreiser for 1 person, noe vi har god grunn til å være fornøyde med, sier Kruse.

Videre ønsker Storebrand å oppnå følgende i Hoffsveien 1, også det i Oslo.

 • Sertifisering Breeam In-Use Breeam excellent
 • Historie elementer som viser områdets historie. Vi vil velge bærekraftige materialer som fremhever historien
 • Sirkulære bygg med mest mulig gjenbruk. Nye materialer prosjekteres for gjenbruk senere
 • Biologisk mangfold med ambisjoner om nytt uteområde med høye kvaliteter for hele Hoffsveien
 • Ombrukskartlegging av vegger, glassfronter, dører, gulv, himling, WC, servant, teknisk utstyr m.m.
 • Avfall med høy grad av ombruk og material-gjenvinning
 • Energireduksjon

Kruse poengterer at deres  ambisjoner er store, og forventningene til rådgivere, leverandører og entreprenørene er sterkt økende.

Nytt glasstak på Grev Wedels plass 9 etter at glasset ble byttet til nytt med lav U-verdi og integrerte solceller

EUs taksonomi – krav til rapportering om bærekraftige løsninger
– Som stort og ansvarlig eiendomsselskap og som finansinstitusjon er vi svært fokusert på at våre virksomheter bidrar positivt innenfor å vern av miljø og klima. Rapportering på bærekraft, i dag mye basert på manuell innhenting og sammenstilling av data ønsker vi å forbedre, gjerne med høyere grad av automatisk datainnsamling og generering av egnete rapportert – rapporter som gir bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige utviklingsprosjekter. EU-taksonomiens krav blir stadig klarere og er i ferd med å bli et godt hjelpemiddel, sier Kruse.

– For å bli vesentlig bedre på bærekraft må imidlertid samhandlingen blant leietagere, huseiere, rådgivere, leverandører og entreprenører bli enda bedre. Kanskje må myndighetens lovgiving, incitamentsordninger og bransjestandarder også forbedres.

Kontinuerlig forbedring – daglig drift
Kruse forteller at regelmessig vedlikehold av mange eiendommer viser dessverre ofte store mangler. – Bygninger forfaller fordi de ikke er underlagt kontinuerlig overvåking og oppgraderinger. Ofte blir det over tid rimeligere og dermed med mer bærekraftig når engasjerte og aktive driftsteknikere er på banen hver dag – med mandat og et klart blikk for forbedringer. I Storebrand Eiendom vil vi fremover styrke denne funksjonen med eget mannskap.

– Redusert energibruk, godt inneklima, god arealbruk, nye tekniske funksjoner, vedlikehold og bærekraftige løsninger krever tilstedeværelse og kontinuerlig forbedringer, påpeker  Richard Kristensen Kruse.