– Mangfoldet av fagdialekter fører til misforståelser og merkostnader

Tom Christiansen i Siemens: - Terminologi – språkbarrierer som skaper misforståelser

0

Feil bruk av terminologi fører ofte til misforståelser, forsinkelser, irritasjon og merkostnader. Det er ikke slik at faglige dialekter fører til ønsket mangfold, snarere tvert imot. Oppfordringen til bransjen er klar på at den bør bli mer presis ved valg av ord og utrykk. Bruk gjerne norske ord og vendinger der disse finnes – det reduserer mulighetene til misforståelser.

En av bransjens nestorer, Tom Christiansen i Siemens er klar på at feil bruk av ord og uttrykk i bransjen lett fører til misforståelser og merkostnader ved prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter.

 

Tom Christensen, Siemens.

Tom har lang fartstid innenfor automatiseringsteknikk, innenfor måleteknikk, kommunikasjon og reguleringsteknikk. Han startet på industrisiden, og gikk deretter over til bygningsautomatisering med service, prosjekt, salg og ledelse. «Det ble tidlig klart for meg at det i tekniske beskrivelser og diskusjoner ikke alltid var tydelig på hva som ble omtalt, og at det dermed ofte oppstod misforståelser og feiltolkinger».

Utviklingen av fagområdet automatiseringsteknikk og hensikten med terminologi

– Gjennom årene er åpenhet og kompatibilitet i teknologien blitt mer og mer viktig, slik at integrasjon og samhandling kan gjennomføres. IT relaterte ord og uttrykk har i mange år kommet sterkere inn i bransjen, da verdien av data, samordning og analyse, er blitt en viktigere del av leveransene, sier Christensen.

«Hovedhensikten med automatisering og dataintegrasjon, er et bedre innemiljø for brukerne av bygningen, samtidig som eier og utleier oppnår en mer rasjonell arealutnyttelse og lønnsomhet».

– Resultatet er viktig, og for veien frem har vårt fagområde bygningsautomasjon en sentral rolle, ikke minst med hensyn til energieffektivisering og reduserte utslipp. Vi vet at bygninger i Europa bruker ca. 40% av all energi i samfunnet, og dette må reduseres slik at bygninger og eiendom blir langt mer bærekraftig, påpeker Christensen.

Bruk av korrekt terminologi har i mesteparten av Toms yrkeskarriere engasjert han. Han har vært medforfatter til flere ordbøker. I dag leder Tom et arbeidsutvalg i Standard Norge, AG2 (arbeidsgruppe 2) i komiteen SN K025. Arbeidsgruppen utarbeider og vedlikeholder et dokument om terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner. Standard Norge publiserer på basis av resultatet, SN/TR 6451, en teknisk rapport som en «ordbok». Dokumentet er gratis, og kan lastes ned fra Standard Norges nettsider.

Her listes det opp ord og uttrykk, med forklaringer, og anbefalinger på hva som bør benyttes og hva som bør unngås.

Hensikten med dokumentet er å få en omforent publikasjon hvor forståelsen av ord og uttrykk tydelig fremgår, nettopp for å unngå misforståelser og feiltolkninger i bransjen.

Arbeidsgruppen tar kontinuerlig inn ord og uttrykk for ny teknologi. Disse er tidvis ukjent for bransjen, og det er derfor viktig å peke på hva teknologi-ord betyr og hvordan de skal benyttes (f.eks. MQTT, SRI, Proptec, LoRa WAN, m.m.). Ny teknologi utvikles kontinuerlig, og ledende aktører i bransjen er opptatt av å ta i bruk denne, nettopp for å oppnå ny funksjonalitet, hvor data og samhandling, kunstig intelligens med analyse og optimalisering er viktig.

– Den mer tradisjonelle terminologien er imidlertid også definert slik at nye brukere og brukere fra andre fagområder kan lære stammespråket innenfor automatisering bedre å kjenne. Ulike typer mengdemåling, temperaturmåling, instrumentering, ulike bus-teknologier, PID regulatorer, pådrag m.fl. ligger i bunn for våre fag og disse er og blir like aktuelle, understreker Christensen.

Arbeidsgruppen oppfordrer til å bruke norsk ord og uttrykk der dette er hensiktsmessig. Dette for best mulig forståelse. Å konstruere nye ord og uttrykk kan lett føre til misforståelser og merkostnader.

Ordlisten SN/TR 6451, den tekniske rapporten

Arbeidet med å aktualisere ordlisten er et kontinuerlig arbeid for AG2. Den tekniske rapporten oppdateres årlig og arbeidsgruppen og Standard Norge ønsker løpende innspill til nye ord og uttrykk.

Valg av ord og uttrykk i terminologi- listen:

  • Arbeidsgruppen har valgt kun å ta inn ord og uttrykk relevant for bygningsautomatisering.
  • Arbeidsgruppen har utelatt faguttrykk relatert til f.eks. data og IKT, elektro, ventilasjon og rør etc, der disse ikke er relevant for automatisering.
  • Arbeidsgruppen gjør et utvalg av ord og uttrykk som gruppen mener bør benyttes.
  • Ord og uttrykk som er produktspesifikke har vi valgt å ikke ta med.
  • Ord og uttrykk som er produktspesifikke, men som er en standard, og som er relevant, ISO / EN eller de facto, har gruppen også valgt å ta med.

– Arbeidsgruppen fungerer som redaksjonsråd for bransjens valg av ordbruk og oppfordrer derfor alle til å sende inn sine forslag til endringer. Send disse til pja@standard.no, merket med «terminologi» i emnefeltet.

– Riktig bruk av terminologi er vesentlig for lik forståelse, for korrekte tilbudsgrunnlag, for korrekte anskaffelser og sist, men ikke minst for samspillet mellom aktørene, runder Tom engasjert av med.