Administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg.

– Vi i Oslobygg styrker nå satsingen på energi og miljø

ISO 50001 og ISO 14001 en milepæl

0

– Oslobygg har ambisiøse målsetninger mot det grønne skiftet. Sertifiseringene innen energi og miljøledelse (ISO 50001 og ISO 14001) er en milepæl for foretaket, og sentralt for å drive frem energieffektive og miljøvennlige bygg i Oslo kommune, forteller Eli Grimsby i Oslobygg.

Oslobygg har som mål å redusere det totale klimaavtrykket med 25 %, og redusere energiforbruket i hele eiendomsporteføljen med 15 % frem mot 2026.

– Med ISO-sertifiseringene dokumenterer vi kvalitet på leveransene våre, at vi har solid kompetanse og et tydelig forankret energi- og miljøfokus. Det har vært jobbet godt i hele organisasjonen over tid, og dette er en gledelig lagseier for alle oss i Oslobygg. Vi skal bidra til det grønne skiftet i bransjen og har satt ambisiøse mål i vår strategi, sier administrerende direktør Eli Grimsby, i en pressemelding fra Oslobygg.

Ved å jobbe etter ISO 50001 og ISO 14001 vil foretaket systematisk følge opp og forbedre energi- og miljøarbeidet, både når det gjelder byggeprosjekter og forvaltning av eksisterende eiendommer.

Energiledelse gir resultater

I porteføljen for skolebygg har det vært jobbet etter standard for energiledelse med god effekt. Energiforbruket ble redusert med 20 800 000 kWh i perioden 2018-2022.

Oslobygg jobber for en stadig bedre systematikk for energiledelse som skal omfatte hele eiendomsporteføljen. Gjennomførte tiltak så langt viser en nedgang i energiforbruket på 11 800 000 kWh fra 2021 til 2022. Nå kartlegges aktuelle energieffektiviseringstiltak for de neste årene.

– For å nå målene må vi jobbe helhetlig med daglig drift, ENØK-tiltak og rehabilitering. Vi har engasjerte og sterke fagmiljøer, og det er helt sentralt å involvere hele foretaket. Med energiledelse får vi satt innsatsen vår ytterligere i system, og vi overvåker resultater over tid slik at vi kan bli enda bedre sier seksjonsleder for energi og miljø, Magnhild Kallhovd.

Mål om 30 % lavere klimagassutslipp fra materialer

Et annet sentralt satsningsområde er utslippskutt knyttet til byggematerialer. Oslobygg har en ambisiøs målsetning om hele tiden å ligge 30 % lavere enn FutureBuilt ZEROs referansebane, som går mot nullutslipp i 2050.

– Det blir viktig å ta vare på og rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive og bygge nytt. Vi må i større grad vektlegge ombruk og gjenbruk, samt planlegge for mer miljøvennlige materialer med lavere utslipp, forteller avdelingsleder for bærekraft og innovasjon, Bodil Motzke.

Fakta

ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 50001 (energiledelse) er internasjonale standarder med høye krav til virksomheten i alle ledd.

Sertifiseringene gjelder for utvikling, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg i Oslobygg KF.

Revisjonen ble gjennomført av DNV, som ikke avdekte avvik fra standardenes krav.