I alt administrerer KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet) 56 fengsler (fengsler og overgangsboliger), samt 34 friomsorgskontorer. Caverion har satt sammen et kompetanseteam og har allerede hatt et oppstartsmøte for å gå i gang med planleggingen av dette omfattende oppdraget. 

Kontrakten har potensielt en varighet på syv år, strukturert som en treårsavtale med mulighet for forlengelse ett år om gangen i ytterligere fire år. For hele perioden har kontrakten en verdi på rundt 200 mill. kr. 

– Vi er selvsagt svært fornøyd med dette og gleder oss til å ta fatt, sier Knut Erik Melstrøm, Key Account Manager i Caverion, som signerer avtalen på Caverions vegne.
– Vi mener at de løsningene vi nå skal installere innebærer bedret sikkerhet for innsatte og bedre oversikt og redusert arbeidsmengde for medarbeidere i kriminalomsorgen. 

Hensikten fra KDIs side er å standardisere mer og sikre samme vilkår og leveranser overalt. Det var også et ønske om å redusere antall leverandører og få bedre oversikt og kontroll på løsningene som leveres.  

- Det ligger også et element av økt bruk av digitale løsninger for å forenkle hverdagen i fengslene. I utgangspunktet er det en ren sikkerhetsavtale, men med videre potensial. I sum skal leveransene gjøre det enklere å jobbe på tvers for personell som eksempelvis blir overført fra et fengsel til et annet, sier Johansen. 

Flere sikkerhetsfag vil være involvert i leveransen. Her inngår bl.a. Varslingssystemer, Toppsystem/situasjonshåndteringssystem, Automatisk adgangskontroll, TV-overvåkning, programvare- og integrasjonsløsninger, Calling, Lytteanlegg og Samband. Områder som kan bli inkludert ved flere institusjoner er Pust- og bevegelsessensor, Sikring (Nøkkelhåndteringssystem, skallsikring), Overfallsalarm og samband under fremstilling.

– Med de sikkerhetsløsningene som blir installert av Caverion vil de ansatte spare tid og arbeid og kan jobbe mer effektivt. Vårt system gir mulighet for kamera og løsninger innen sensorteknologi, samt for toveis intercom mellom celle og kontrollrom. 

Avtalen er dekket opp i ulike nivåer. Øverste nivå, høysikkerhetsfengsler, skal leveres fra starten.  Her vil en komplett løsning være aktuelt. Vanlige fengsler vil få standard løsninger med obligatoriske leveranser. Overgangsboliger og friomsorg vil få minimum lovpålagt løsning. Dette vil bety adgangskontroll og noe videre oppfølging.