- Målet er å ha en god dialog med IKT-næringen. Vi ønsker innspill om hvordan vi kan legge til rette for gode rammebetingelser for kommersiell tjenesteutvikling av fremtidens byggesøknader – både for innbyggere og byggenæring, forklarer prosjektleder Olaug Hana Nesheim i DiBK om hensikten med konferansen.

DiBK skal i utgangspunktet ikke utvikle statlige sluttbruker-tjenester rettet mot søkere eller kommunal saksbehandling.

- Vi ønsker å bidra til å utvikle et konkurransedyktig IKT-marked, og at det skapes en innovasjonskultur rundt tjenesteutvikling for sluttbrukertjenester, sier Hana Nesheim.

Fellestjenester BYGG på Altinn

For å understøtte denne strategien, utvikler nå DiBK en tjenesteplattform på Altinn, kalt Fellestjenester BYGG.

- Planen er å bygge Fellestjenester BYGG gradvis ut, med veiledere, regelsjekkere mot deler av regelverket og ulike kalkulatorer. Det kan også være aktuelt at regelsjekkere for andre sektormyndigheter kan ligge her. Det er allerede en dialog med Arbeidstilsynet om dette, sier Tor Kjetil Nilsen fra Arkitektum AS.

Selskapet står for utvikling av tjenesteplattformen på oppdrag fra DiBK.

- Målsetningen er at kommersielle leverandører av byggesøknadsløsninger skal finne det de trenger av grunnlagsinformasjon og få hjelp til å sjekke og kontrollere at alle felter i byggesøknader er fullstendig utfylt før de sendes inn til kommunen, sier Nilsen.

- Altinn satser nå i større grad på å ivareta behov i kommunal sektor, og vil også i større grad legge til rette for at markedet kan levere de verdiøkende tjenestene, sa Nilsen. DiBK vil være eier og forvalter av Fellestjenester BYGG.

- Leverandører som ønsker å tilby søknadsløsninger må inngå tjenestekonsesjonsavtale. DiBK vil gå i dialog med alle leverandører som ønsker konsesjon og vurdere eventuelle tiltak for å sikre at det etableres et velfungerende marked, sier seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen fra DiBK.

eByggesak – nye løsning på trappene

Trondheim kommune anskaffer nå en ny arkivløsning og eByggesak – et nytt saksbehandlingsverktøy for byggesøknader.

- Det å søke om byggetillatelse oppfattes av mange som en tung og vanskelig prosess i dag, og for enkelte kan det være en barriere i seg selv. Slik bør det ikke være, og det må være mulig å få til løsninger som forenkler søknadsprosessen, sier byggesakssjef Steinulf Hoel fra Trondheim kommune.

- Ved å få på plass en løsning, som ikke bare er en teknisk løsning, men et verktøy, vil det spare mange kunder for tid og frustrasjon, og kommunene for ressurser. I Trondheim kommune ønsker vi oss en intuitiv og brukervennlig løsning som bygger på størst mulig grad av selvbetjening for kunden og hvor løsningen legger opp til automatisk innhenting av nødvendig offentlig data og gjenbruk av informasjon. Målet må være at kunden opplever mestring i prosessen med å sende inn en byggesøknad som er komplett og klar til behandling ved mottak i kommunen, fortsetter Hoel.

Digitale reguleringsplaner kommer

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang arbeid med å legge til rette for at nye reguleringsplaner kan være mest mulig fulldigitale.

- Dette vil kunne gi både profesjonelle og uprofesjonelle søkere helt nye muligheter til å plassere en modell av fremtidig bygg (BIM) i den romlige reguleringsplanen. Dette arbeidet er godt harmonisert med arbeidet som nå foregår med å legge til rette for fremtidens byggesøknader gjennom Fellestjenester Bygg, sa Tor Gunnar Øverli på konferansen. Øverli er prosjektleder for dette arbeidet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avslutningsvis redegjorde møteleder og rådgiver Michael Pande-Rolfsen om KSs videre arbeid mot digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Pande-Rolfsen understreket at arbeidet vil bli gjennom ført i samarbeid med pilotkommuner, Kartverket, buildingSmart Norge og sentrale sektormyndigheter.