Etter en voldsom eksplosjon i en sprinklersentral i Kristiansand i juni, har FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge sett nærmere på problemet med hydrogendannelse i galvaniserte sprinklerrør. Ofte oppstår det trykkøkning i anlegget når det danner seg hydrogengass. Men nye undersøkelser har vist at det finnes dannelser av hydrogengass i slike anlegg uten at det gir utslag som trykkøkning på anlegget. Tekst: Synnøve Haram, Brennaktuelt.no
Derfor har rådene for hvordan man skal følge med på slike anlegg blitt oppdatert, og de ligger blant annet på FG Skadeteknikk sin nettside (lenke nederst i teksten). Kombinasjonen av jern, oksygen og sink utvikler hydrogengass. Dette er kritisk i et lukket rørsystem som sprinkleranlegg utført med innvendige galvaniserte rør. Når denne prosessen pågår, vil man mest sannsynlig kunne påvise en trykkøkning på anleggene. Det kan også hende at det dannes hydrogen i innvendig galvaniserte rør selv om det ikke oppstår en økning i trykket. Prosessen med dannelse av hydrogen avtar etter hvert som sinken i røret forbrukes. Men erfaringen viser at hydrogengassen lagres i rørnettet, skriver FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge. Det var i 2015-2016 at denne problemstillingen ble satt på dagsorden etter hendelser blant annet med at stikkflammer sto ut av sprinklerrør. Da ble det opprettet ulike forskningsprosjekt. Rapportene er samlet her: https://www.fgsikring.no/ og https://rornorge.no/

Forhindret korrosjon i rør

Årsaken til at man tok i bruk galvaniserte rør i sprinkleranlegget var at det tidligere ble ansett som en god metode for å hindre korrosjon i sprinkleranlegg. Derfor er det en rekke eksisterende anlegg som har slike rør, og hvor det er mulig å hente inn erfaringer. Målinger har vist at det er hydrogenforekomster på anlegg uten at det er andre indikatorer på problemet. Dessverre har vi hendelser i Norge og andre land (blant annet den voldsomme eksplosjonen i Kristiansand i juni - red.anm) som gjør at tidligere råd må oppdateres, skriver FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge i notatet. Nye sprinkleranlegg skal ikke bygges med galvaniserte rør, og alle godkjennelser er fjernet. Med få unntak forbyr standardene bruk av galvaniserte rør. Der standardene ikke er reviderte opp mot ny kunnskap, gjelder veiledningene som er publiserte, skriver FG Skadeteknikk og Rørentreprenørene Norge. Videre skriver de at rådene som gis er en poengtering av enkelte forhold basert på erfaring, og dette er ikke i stedet for eller i konflikt med lokale råd som utarbeides av ulike aktører i markedet. Anbefalinger som gis er ikke nødvendigvis utfyllende, og det kan være lokale forhold som krever andre tiltak.

Krav til personell og utstyr – og nødvendige tiltak

Både når det gjelder driftsforhold, og i forbindelse med arbeider på anleggene og opplæring av personell som skal utføre arbeider på slike anlegg, er det viktig å ta forholdsregler. Her er lister med viktige punkter som må ivaretas for å opprettholde sikkerheten: Krav til personell og utstyr:
 • Personell som involveres i arbeider med galvaniserte sprinkleranlegg må ha grunnleggende kunnskaper om hydrogen og dets egenskaper (se faktaboks om hydrogengass nederst i artikkelen).
 • Foretaket skal foreta en «Sikker jobb analyse» med utfylling av relevant skjema.
 • Personell må ha tilgjengelig kalibrerte bærbare hydrogenmålere.
 • Minimum 2 stk. 6 kg håndslukkere og nødvendig verneutstyr etter foretakets rutiner.
Tiltak på galvaniserte anlegg og gjennomføring av idriftsettelse:
 • I alle sprinkleranlegg der det er benyttet galvaniserte rør eller rørdeler skal det etableres rutiner for å avdekke og fjerne hydrogengass i anlegget. Det skal utføres målinger med hydrogenmåler ved tappepunkt og i rommets høyeste punkt hvor det foretas tapping, anbefalt maks nivå er en konsentrasjon på 1-2%.
 • I rom og arealer hvor anleggene luftes ut eller dreneres må det sørges for god luftsirkulasjon, avtrekk eller lufting ut i det fri er anbefalt.
 • Anleggene skal kunne luftes ut på en enkel måte, og anleggene skal utføres på en slik måte at flest mulige lavpunkter unngås.
 • Det skal legges til rette for å kunne drenere anlegget ut i friluft på et sikkert sted, dette gjelder i sprinklersentralen og på viktige dreneringspunkter ute på anlegget. Dette kan etableres med en slangeforbindelse.
 • Anlegget skal gjennomspyles ved ferdigstilling. Når anlegget har vært i drift en periode og det har oppstått en viss korrosjon anbefales det å begrense gjennomspyling for ikke å spyle ut passivsjiktet som har dannet seg i rørene.
 • Ved oppfylling anbefales det å benytte nitrogen både på våtanlegg og tørranlegg for å fjerne oksygen og begrense korrosjon. På tørranlegg må det installeres en permanent typegodkjent tilførsel av nitrogen som gir en konstant konsentrasjon på 98% nitrogen. På våtanlegg er det en enklere prosess, følg leverandørenes anvisninger.
 • Etter idriftsettelse av anlegget skal gjennomførte tiltak dokumenteres med dato og ansvarlige for arbeidene.
 • Ukentlig ettersyn med trykkavlesning skal gjennomføres, målingene skal loggføres.
 • Alle anlegg skal ha en vedlikeholdsavtale med kvalifisert personell. Hydrogenmålinger og inspeksjon av tilstand på rør i forhold til korrosjon skal inngå i avtalen.
 • Sertifisert kontrollør skal følge opp gjennomførte tiltak og dokumentere dette i kontrollrapporten. Kontrollørene vil bli instruert nærmere om dette.
Tiltak før det igangsettes arbeider på anlegg:
 • Utvidelser eller utbedringer skal planlegges slik at gitte råd for utførelse blir fulgt, galvanisk korrosjon med blanding av ulike materialer skal unngås.
 • Det skal foretas kontinuerlige hydrogenmålinger i aktuelt rom og ved tappe – luftepunkt.
 • Når arbeider skal igangsettes på anlegget skal hydrogennivået måles ved et tappe/luftepunkt eller ved demontering av rørdel. Gnistdannende utstyr må ikke benyttes.
 • Eier og berørte parter bør varsles om igangsatte arbeider slik at det ikke pågår andre aktiviteter som kan endre forutsetningene for tiltak som iverksettes.
 • Pumpesystemer og annet elektronisk utstyr skal avstilles dersom dette er gjennomførbart.
Tiltak ved nedtapping av anlegg:
 • Kontroller at det er normale trykkforhold og at manometrene er funksjonelle.
 • Avløp skal i størst mulig grad føres ut i det fri på et sikkert sted, ikke tapp anlegget ned til sluk eller fast avløp da det kan føre eventuell gass videre i bygget.
 • Hydrogenmålinger skal gjennomføres kontinuerlig ved nedtapping. Overstiger hydrogennivået 1-2% skal nedtapping stoppes inntil hydrogenet er luftet ut.
 • Drenering skal foregå langsomt, og det må åpnes en kontrollert lufteventil ytterst på anlegget for å hindre vakuum i rørnettet.
 • Det skal ventes i minimum en time etter at rilledeler/gjengedeler er demontert før det igangsettes varme arbeider,

Fakta om hydrogengass:

 • Under ideelle forhold med mye luft i rørnettet kan det dannes betydelige mengder med hydrogen. Dette gjelder særskilt nye anlegg, og vil normalt føre til en trykkøkning.
 • Anlegg kan av ulike årsaker inneholde hydrogen selv om det ikke registreres trykkøkning.
 • Produksjon av hydrogen opphører når sinklaget er korrodert bort, det antydes 2-4 år for denne prosessen. Men korrosjon av stål utvikles videre og produsert hydrogen kan lagres i rørene dersom anleggene ikke blir drenert og luftet ut på en forsvarlig måte.
 • Hydrogen har lavere tetthet enn luft, og vil derfor stige til det høyeste punktet i rørnettet. En lekkasje vil på samme måte stige opp mot taket i aktuelt rom. Det er derfor viktig at taket inneholder utluftningsmuligheter fra de høyeste punktene.
 • Hydrogen er svært brennbar, og vil kunne antennes i konsentrasjoner mellom 4% og 75%.
 • Nesten alle gnister vil antenne hydrogen. Også gnister fra statisk elektrisitet.
 • Hydrogen brenner med en nesten usynlig flamme. Varmestrålingen er mye mindre enn stråling fra hydrokarbonflammer.
 • En konsentrasjon på 18% eller mer hydrogen i luft er eksplosjonsfarlig (nedre eksplosjonsgrense). Ved deflagrasjoner/forbrenning kan man i enkelte tilfeller også få detonasjoner helt ned til 10?11%.
 • Hydrogen blander seg meget hurtig med luft (stor diffusjonshastighet). Utslipp av ca. 2000 liter flytende hydrogen i friluft vil nå ufarlige konsentrasjoner i løpet av ca. 1 minutt.
 • Fjerning av oksygen med samtidig fylling av nitrogen er et anbefalt tiltak for å redusere korrosjonsangrep og øke levetiden på rør i våtanlegg, men dette vil ikke stoppe prosessen med dannelse av hydrogen.

Lenke til PDF-notatet hos fgsikring

Artikkelen er publisert her etter avtale med Brennaktuelt.no