Universitetet i Stavanger har ambisjon om å bli selvforsynt med energi. Etablering av en ny energisentral er et stort og viktig skritt på vei mot målet. Den nye energisentralen, som består av 119 energibrønner tilknyttet varmepumper, skal erstatte dagens løsning for oppvarming og kjøling av bygningsmassen. Ny energisentral skal stå ferdig sommeren 2024.

Den nye sentralen vil gi 80% reduksjon i klimagassutslipp målt mot dagens løsning. Den vil også bidra til å redusere energiforbruket til oppvarming og kjøling med 62%, dvs fra 8 GWH til 3 GWH.

Energisentralen skal betjene hele dagens Campus Ullandhaug, og planlagt utvidelse av bygningsmasse, med varme og kjøling. Dagens areal er 115 000 m2, mens planlagt areal er 22 000m2.

Dette er blant de større anleggene av denne kategorien også i nasjonal sammenheng, og er et viktig prosjekt for Stavangerregionen som energihovedstad. Prosjektet er også svært viktig for hele den lokale og meget engasjert byggebransjen, som samles om å utvikle teknologi, kompetanse og erfaring på veien videre mot fornybarsamfunnet.

Statsbygg gjennomfører prosjektet på vegne av Universitetet i Stavanger. Etter gjennomført anbudsrunde har Statsbygg valgt Kruse Smith som totalentreprenør i prosjektet. Kruse Smith har knyttet til seg tung lokal fagkompetanse, gjennom blant annet selskapene Teqva og Norconsult.

Den nye energisentralen har en styringsramme på 280 millioner kroner, og skal stå ferdig høsten 2024. Sentralen er tegnet av Link Arkitektur.

- Universitetet i Stavanger jobber kontinuerlig for å redusere energibehovet, og har som mål å bli selvforsynt med energi. Etablering av en ny energisentral er et stort og viktig skritt på vei
mot målet, sier Frode Alvheim, direktør for bygg- og arealforvaltning ved UIS.

- Statsbygg har en klar miljøprofil i alle sine prosjekter. Vi skal aktivt bidra til å redusere utslipp og energibehov til vår bygningsmasse. I mangel av tilsvarende referanseprosjekter, og etter
den vurdering at leverandørmarkedet hadde god kompetanse for dette prosjektet, har vi valgt å benytte BVP som innkjøpsmodell for Campus Ullandhaug. Modellen utfordrer leverandørmarkedet til å komme opp med beste løsning. Vi er fornøyde med valget av Kruse Smith som entreprenør, og deres konsept for ny energisentral, sier Atle Majercsik, prosjekteier i Statsbygg

- Dette prosjektet er et godt eksempel på hva som er mulig å få til når byggherre, entreprenør og rådgivermiljøer står sammen. Når byggherre er villig til å stille tøffe miljøkrav, erfarer vi at
vi klarer å levere på dem, og gjerne overlevere, til beste for brukere og miljøet, sier Skjalg Lund, regiondirektør i Kruse Smith.

- Vi er veldig takknemlige for å kunne gjennomføre dette miljøprosjektet, i samarbeid med Unisterke lokale fagmiljø i Norconsult og Teqva. Prosjektet stiller høye forventinger til oss
som entreprenør, både når det gjelder vår prosjektutviklingskompetanse og vår kompetanse på utslippsreduserende tiltak fra selve byggeriet. Det liker vi, for det bidrar til å gjøre oss
bedre, påpeker Skjalg Lund, regiondirektør i Kruse Smith

- Selve anlegget er basert på geoenergi fra 119 brønner som skal bores 300 meter ned i fjellet. Brønnparken benyttes som et batteri der det hentes opp energi til oppvarming i den kalde
årstiden og kjøleenergi i den varme årstiden ved hjelp av 2 stk. store varmepumper/kjølemaskiner, som yter over 2 000 kW. Spisslast på de kaldeste dagene produseres med tilnærmet klimanøytral biogass i fra Lyse, sier Dag Halvorsen, seniorkonsulent i Teqvagruppen.