Halton har lenge levert innovative løsninger til helse- og utdanningssektoren. Nå styrker de sin posisjon ytterligere med konseptet ”Halton Vita OR Space”, en komplett ventilasjonsløsning for operasjonssaler som gir rene og ultrarene driftsmiljøer, avhengig av hvilket system som velges. – Dette vil gi økt sikkerhet og bedre komfort både for pasient og personell, sier Espen Glendrange, Key Account Manager i Halton Norge. LAF-løsning I dag er det konvensjonell LAF-løsning (laminar air flow), som er mest i bruk i norske operasjonsstuer. Det innebærer at luft presses inn laminært gjennom dyser i taket. Og ren sone er begrenset til areal direkte under Laftak Samtidig vet vi at postoperative sårinfeksjoner er en belastning for pasientene og er svært kostnadsdrivende i sykehus. Infeksjoner forårsaker årlig mange ekstra liggedøgn. - Ved bruk av LAF-tak, er det fort gjort at instrumenter kan bli flyttet ut av renhetssonen, og dermed bli forurenset og føre til smitte. I tillegg krever LAF høyt trykk, mye luft og stort energibruk, sier Glendrange. - Vår løsning derimot, omfatter hele operasjonssalen – som gjør den så unik. Gjennom en kombinasjon av omrøring og en form for fortrengning av luften, klarer Haltons løsning å holde det strenge ISO 5-kravet i hele rommet med mindre luft, mindre energibruk, mindre trekk og bedre lydbilde. Fortynningsprinsippet I det kontrollerte fortynningsprinsippet, blir filtrert luft tilført rommet på en nøye kontrollert måte, som gir effektiv forskyvning og fortynning av luftforurensninger. Luftstrømmen fra tilførselsluftenheten er delvis rettet mot operasjonsområdet, og delvis mot romperiferien. Den innvendige tilførselsluftstrømmen forskyver forurensningen som genereres i driftsområdet og forhindrer inntrengning av den utadgående tilførselsluftstrømmen inn i senteret. Finjustering av kastemønsteret utføres av Halton. - Lavt støynivå forbedrer kommunikasjonen til medisinsk team, og fleksibilitet for installasjon av medisinsk utstyr gir livssyklusbesparelser. Dessuten er restaureringstiden kun sju minutter, altså langt under kravet på 15 minutter før salen er klar for å brukes på nytt. Her får man med andre ord mange positive synergieffekter i tillegg til hygieniske forhold og sikkerhet. Saken fortsetter under bildet: Halton Vita OR Space 5 med full ytelse levering er en komplett løsning med garantert ytelse.
Løsningen består av luftbehandlingsaggregater med omluft og nødvendig luftfordelingsutstyr. Et optimalisert styringssystem, samt installasjons- og verifikasjonstjenester.[/caption] Ønsker å komme tidlig inn Halton leverer komplette løsninger i form av enheter som klare til å monteres i rommet. - Men vi vil gjerne komme tidlig inn og være med på prosjekteringsfasen, samt å innregulere systemet så alt fungerer optimalt, påpeker han. Selskapet har innredet en virkelighetsnær operasjonsstue på fabrikken, og kan dermed kjøre simulert operasjonsaktiviteter med ønsket bemanning og med samme bekledning som benyttes i en reell situasjon på sykehuset. - Dermed kan vi skape en mest mulig realistisk simulering og kjøre tester for å vise at prosjekteringen er innenfor kravene og få dokumentasjon før vi begynner å bygge. Regulerer i forhold til bemanning Systemet gjør det mulig å raskt endre innstillingene i operasjonsrommet, type operasjon eller medisinsk personell. - Om anlegget er dimensjonerer for 12 personer, kan det enkelt justere ned luftmengden om det bare er seks personer i rommet. Dette kan gjøres manuelt, eller integreres med tellere, slik at systemet hele tiden ser hvor mange som er i rommet og regulerer luftmengden automatisk i forhold til bemanning. På den måten slipper man å tenke på dette i hektiske situasjoner. - I tillegg gir behovsbasert drift energieffektivitet og besparelser, minner han om. Halton leverer også midlertidige løsninger, som egner seg god om operasjonssalen eksempelvis skal rehabiliteres om kort tid. Ser lyst på framtiden Det er stor byggeaktivitet i helsesektoren for tiden, og Glendrange er optimistisk med tanke på framtiden for Halton Vita OR Space. - Vår satsing er langsiktig, og jeg har stor tro på at våre produkter vil bli etterspurt og et naturlig alternativ når operasjonssaler skal bygges eller restaureres. Halton Vita styringssystem (VMS)[/caption] Han påpeker samtidig at det er viktig med forutsigbarhet fra en viktig aktør som Sykehusbygg, slik at leverandører og entreprenører vet hva som forventes og kan tilpasse seg det. Han kommer samtidig med et hjertesukk om at brukerne av operasjonssalen bør være representert i prosjekteringsfasen, i og med at det er de som har spisskompetanse på hvordan deres arbeidsplass skal fungere best mulig. - Vi ønsker en dialog med de som bygger. Vår erfaring og kompetanse skal utgjøre en vesentlig verdi for våre oppdragsgivere, og skal i tillegg komme både personell og pasienter til gode, sier Espen Glendrange, som har 25 års erfaring som prosjektleder i bransjen.