Med høstens ekstreme priser på energi vil et godt SD-anlegg være verdt sin vekt i gull. Nylig holdt EM Systemer et to dagers seminar for kommuner, fylke og næringsliv der man gikk gjennom mulighetene som ligger i SD-anlegget, EM Portalen og EOS Systemet. En rekke smarte grep for å få ned energikostnadene ble også vist. SD-anlegget har i lang tid vært det viktigste verktøyet for få ned energi- og effektforbruket i bygg, og veien til å spare energiutgifter. Til dette formålet blir EM Systemers SD-løsninger og toppsystemer foretrukket av stadig flere kommuner og private bedrifter. EM Systemer har i dag mer enn 2500 brukere av SD-anlegg og EM Portal (skyløsning for flere SD-anlegg), ved siden av et stort antall kunder innenfor energioppfølging (EOS).

Fra effekt til energi

EM Systemers SD-anlegg kjennetegnes ved et oversiktlig dashboard med menyer som er enkle å forstå og med en rekke spennende valgmuligheter. Systemet gjør det enkelt for driftspersonell å holde oversikt og kontroll. Med enkle grep er det mulig å redusere energibruken. Historisk har EM Systemers SD-anlegg vært brukt til å få ned effektbehovet og kostnadene som ligger i effektleddet. En klar konsekvens av de høye kraftprisene som har rådet det siste året er imidlertid at energistyring er blitt hovedfokus. - Vi ser i dag at reduksjon av effektleddet i nettleien utgjør småpenger i forhold til hva man kan spare med å regulere energibruken bedre. Her er det tidsstyring og temperaturstyring som gjelder. Vi har en ny situasjon, og våre SD-anlegg er kraftige og smarte verktøy klare til bruk, fortalte Geir Sandal fra EM Systemer, som under et to dager seminar nylig gikk gjennom bruken av EM Portalen, dens ulike funksjoner og hvordan man kan styre energibruken. Geir Sandal, EM Systemer.[/caption]

Store besparelser

Sandal loste de 150 deltakerne gjennom menyene i SD-anlegget, verktøyene og viktige sjekkpunkter. I systemet kan man blant annet gå inn på plantegninger og se sanntids-målinger på temperatur i de ulike rom, se ulike soner for varmekabler og vannbåren varme. Man får også opp figurer som viser tilstand i energisentraler og ventilasjonsanlegg, med muligheter til å se og stille inn driftstid og temperatur. Her er kalenderfunksjonene nyttige til å regulere ned energibruken når bygget ikke er i bruk. - Med de ekstreme prisene vi nå ser er det store summer å hente på tids- og temperaturstyring. I dag er det fem ganger så lønnsomt å gjøre disse grepene enn for bare ett år siden. I et bygg som bruker ca. 400 000 kWh i året kan man fort spare inn 50 - 75 000 kWh. Med aktiv bruk av SD-anlegg kan en spare 20 - 25 % av energiforbruket og gjerne mer. Med dagens energipriser er det store summer å hente. Tiden er inne for å ta stålkontroll over energibruken, understreket Sandal.

Med et smil

De fleste kundene har flere SD-anlegg tilknyttet EM Portalen. Når man går inn på EM Portalen anbefalte Sandal først å sjekke status for kommunikasjonen mellom SD-anleggene lokalt og mot skyløsningen (EM Portal). Grønt, gult eller rødt signal på skjermen forteller status for dette. - Det hender det kan være tidvis brudd i kommunikasjonen som kan skyldes omlegging av IP adresser, feil i en bryter o.a. Dersom dette ikke er oppdatert bør man kontakte oss eller IKT avdelingen i ens egen organisasjon, anbefalte Sandal. SD-anleggets smilemann har en viktig funksjon. Når smilet er på plass er det god kommunikasjon internt mellom automatikken og SD-anleggets hovedprogram. - Smiler den ikke bør man sjekke SD-anlegget enten via web-løsningen i skyen eller direkte mot anlegget. Vi har tekniske kyndige folk som sitter klare til å gi støtte og hjelp både når det gjelder bruk av menyene eller når det gjelder andre typer avvik man ikke er trygg på, forklarte Sandal.

AMS måler knyttet til SD-anlegget

Skal man drive effektregulering for å begrense nettleiekostnadene bør AMS måleren eller en nettanalysator være tilknyttet SD-anlegget. Å se momentant energibruk gjør at man raskt får tilbakemelding på de grepene man tar. - Ved effektregulering må SD-anlegget ha direkte kontakt med måleren, understreket Sandal og viste hvordan SD anlegget arbeidet med de termiske lastene når man senker effektgrensen. AMS måleren registrerer dessuten også spenning og strøm, noe som gir ekstra sikkerhet. Her viste Sandal eksempler på at elektrisk utstyr har blitt ødelagt som følge av for høy spenning på bygget. Da har SD-anlegget dokumentasjonen som skal til for å plassere ansvaret.

Se marginene

Når AMS måleren er tilknyttet SD-anlegget, kan man også sjekke om forbruket stemmer med effektgrensen som er satt, hvilke marginer man har å spille på og om det er rom for å senke effektgrensen ytterligere. Man kan dessuten se times-verdier og dags-verdier og om hendelser eller bestemte anlegg bidrar til å drive effektbehovet opp. Her kan man se hvordan forbruket ligger i forhold til effektkurven, og sjekke når man eventuelt bryter denne. - Når en aktiverer nattsenking eller reduserer hastigheten på et ventilasjonsanlegg vil en momentant se på AMS måleren at forbruket reduseres. Dette er inspirerende for de som drifter SD-anleggene, og viser tydelig at man sparer med en eneste gang, fortalte Sandal.

Tid og temperatur – nøkkelen til energisparing

Det er 8760 timer i ett år, men byggets brukstid er gjerne bare 2000 timer. Tid og temperatur er derfor viktige parametere for energisparing. Det tar tid å varme opp et bygg, men ved å studere varmepådrag og reell temperatur i de ulike rommene gjennom dagen og uken kan man se hvor man ligger i forhold til ønsket temperatur. Ved å knipe en halvtime her eller der på driften er det mulig å spare betydelig med energi, man kan også bestemme hvordan ventilasjonsanlegg trinnvis skal starte opp, og legge inn redusert luftmengde noen timer i løpet av dagen. SD-anlegget har egne menyer for feriedager og scenario som en enkelt bruker i perioder man vet at bygget ikke er i bruk eller bare deler av bygget er i bruk.

Servicegjennomgang

Sandal brukte god tid på å gå gjennom ulike skolebygg og vise i praksis hvordan man gjør gode tilpasninger. Han gikk også inn på ulike ventilasjonsanlegg og kom med forslag og betraktninger omkring hvilke verdier som kom fram. Videre gikk han gjennom eksempel på en servicerapport laget etter en typisk gjennomgang som EM Systemer utfører sammen med driftspersonalet. - Dette er en full gjennomgang av alle deler i et anlegg og hvordan man har kontroll med disse gjennom SD-anlegget. En gjennomgang er også et naturlig kontaktpunkt mellom driftspersonell og våre fagfolk. Her det er muligheter for å skaffe seg ny kunnskap og lære å utnytte systemene bedre. Rapportene som genereres ligger tilgjengelig på portalen og er nyttige hjelpemidler når man skal ha gjennomgang internt eller man ønsker å fremme egne forslag til energisparing og eventuelle investeringer overfor ledelsen, forklarte Sandal.

Energioppfølging EOS

Samtidig som man ser på effektforbruk og energibruk i SD-anlegget og EM Portalen kan man i EOS-systemet sammenligne ulike bygg og kunne se hvor energiforbruket er størst, både i sum og spesifikt pr kvadratmeter. Her får man opp ffigurer og tabeller som viser historikk og “trafikklys” med farge som hvilke bygg som skiller seg ut. - EOS er et kraftig verktøy som gir forvalterne en god oversikt over de ulike byggene. Man kan hente opp historiske data som vil fortelle hvor det kan være behov for å investere i energitiltak, som å installere varmepumper, fornye en varmegjenvinner eller endre på driften. Her er det en fordel å kjenne de ulike byggenes alder og tekniske standard. Dermed kan man komme med kvalifiserte anbefalinger og treffe tiltak som vil gi resultater, presiserte Sandal. EOS Rapportene overføres direkte til EM Portalens dashbord og er dermed tilgjengelig når en drifter bygget. Drift og EOS i ett og samme system bidrar til å forenkle hverdagen. Alexander jobber i EM Portalen.[/caption]

Knip tyven om kvelden

Sandal oppfordret videre brukere av SD-anlegg til å sette av noe tid når bygget ikke er i bruk. Da er det lettere å oppdage avvik, som f.eks. at romtemperaturen ikke faller om kvelden, selv om innstillinger tilsier dette. Det kan være at varmeovner ikke styres av SD-anlegget eller at radiatorventiler ikke fungerer slik de skal. I sum vil dette gi et unødvendig energiforbruk, som man kan komme til livs. En kan også sjekke om ventilasjonsanlegg er i drift og oppdage eventuelle feil på temperaturen i varmekursene i det sentrale varmeanlegget – energityver det er viktig å få avdekket og utbedret. - Å gå gjennom innstillingene og se på tilstanden ved ulike tider på døgnet er viktig. Her kan man også bruke historikken som målestokk. I tillegg bør man gå sjekkrunder på temperaturer i byggene. Anleggene er teknisk kompliserte og det kan oppstå feil, det kan være en ventil som sitter fast eller en varmegjenvinner som ikke er i drift, med store energilekkasjer som konsekvens, sier Sandal.

Smart bruk av SD-anlegg

 En nyttig funksjon som ligger i SD-anlegget er at driftspersonalet kan invitere eksterne inn for å se på brukerpanel, delta i en diskusjon om eventuelle avvik eller om det er noe man ønsker å drøfte. Via e-post inviterer man inn ventilasjonsfirma, rørlegger, elektriker osv. til systemet. Det følger også med en chat-funksjon, som kan suppleres med teams og skjermdeling. Å stressteste anleggets funksjoner og se hvordan det reagerer, og bruke tid på å gå de nødvendige rundene kan være en svært god investering. Samtidig er det viktig å ha god kommunikasjon med ledelse og brukerne av bygget hele veien slik at man alltid vet hvordan bygget brukes. Dermed er det lettere å få støtte for tiltakene man treffer og å foreslå tilpasninger og få tilbakemelding på tiltak bli enklere. - De fleste kommuner har en strømavtale der man deler innkjøpet med 50/50 på fastpris og spotpris. Ser vi på historikken nylig ligger det an til høye priser utover vinteren. Jeg anbefaler driftspersonalet å ta en kaffekopp og sette seg ned og gå gjennom byggene i EM Portalen. Nå er det mer penger å spare enn noen gang ved aktiv bruk av SD-anlegget, understreket Geir Sandal.  

Få siste nytt, meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her