Høy kvalitet på prosjektgjennomføring, spesielt innenfor leveransene av automatisering og digitalisering er målet for mange. Da oppnås velfungerende næringsbygg. – Dette er noe vi jobber meget systematisk med i Entra, sier Tord Solvoll, teknisk rådgiver i selskapet. Entras målsetting er å opprettholde posisjonen som bransjens miljøleder og bidra til å redusere bygg- og eiendomssektorens miljøbelastning. Tord Solvoll, teknisk rådgiver Entra.[/caption] - Bygninger står for rundt 40 prosent av verdens energiforbruk. Reduseres energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen. Entras strategiske satsningsområder er i Oslo og omegn, Bergen og Trondheim, forteller Solvoll. Tord Solvoll er utdannet innenfor automasjon med tilleggsutdanning tilknyttet prosjektledelse og jobber i dag som rådgiver i Entra. Han har over 20 års fartstid i bransjen og er spesielt opptatt av gode prosesser, som fører til tekniske systemer som fungerer i bygningene Entra rehabiliterer, bygger eller drifter.

Systematisk ferdigstillelse og krav til standardisering Solvoll er tydelig på viktigheten av å stille krav til så vel entreprenører som innleid rådgivning. - Vi må være tydelig på våre og leietagernes forventninger, på hvilke funksjoner og mål som skal gjelde for prosjektet. Et flerbrukerbygg som skal brukes av flere bedrifter må håndteres annerledes enn et enbrukerbygg. Bygningen må også tilrettelegges for fremtidige tilpasninger. I de fleste tilfellene har vi brorparten av leietagerne på plass før vi iverksetter detaljprosjektering. Da får vi stort sett leietagers forventninger med fra starten. Sammen med «Entra bygget» (Entras grunnmur) danner dette stort sett gode forutsetninger for gode tekniske systemer i våre bygninger, påpeker han.

- Ulike entreprisemodeller stiller ulike krav til hvordan, når og hvor mye vi involverer oss selv i prosjektgjennomføringen. Vi forsøker uansett å involvere oss på en eller annen måte, noen vil kanskje kalle oss krevende, jeg vil kalle oss engasjert. Entra har over tid utarbeidet gode kriterier for utvelgelse av entreprenører. I disse inngår krav til kompetanse på tverrfaglig involvering, på hvordan de samarbeider med BAS (bygnings automatiseringssystem) leverandør, på systematisk ferdigstillelse, på hvordan oppnå ITB (Integrerte tekniske installasjoner) vektlegges. - I våre kravspesifikasjoner settes standardiserte krav som oppdateres årlig ut fra erfaringer og tilgjengelig teknologi, understreker Solvoll. - Vi har også utviklet spesifikke designmanualer som skal hente ut det beste fra hvert enkelt system, som igjen utvikles i takt med leverandørenes veikart og behovene hos våre driftsteam. Entra`s standard leveringsbeskrivelser på tekniske fag for RIV og RIE «Entra-bygget» oppdateres fortløpende ut fra erfaring og tilbakemeldinger fra pågående og utførte prosjekter. Solvoll sier at det innebærer kontinuerlig jobbing med å forbedre seg på anskaffelser av stadig mer komplekse tekniske installasjoner. Kompleksiteten øker når vi tar i bruk ny teknologi som igjen fører til nye systemer. Den tekniske integrasjonen blir dermed mer kompleks. Fortsatt er imidlertid manglene i tverrfaglig samarbeid og forståelse mellom VVS, automatisering og IT et hinder for å kunne oppnådde ønskede resultater. - Vi ser imidlertid en endring i bransjen. ITB, prosesser og funksjoner har nå større fokus enn det har hatt tidligere i våre prosjekter. - Høyere automatiseringsgrad, bedre tilrettelagte digitale verktøy for oppfølgning og optimalisering av de tekniske systemene bidrar til at feil oppdages enklere i våre eiendommer, poengterer han. - Kort byggetid er likevel i noen prosjekter utfordrende i forhold til en god ferdigstillelses prosess. Skal vi lykkes med å få de komplekse tekniske systemer raskt på plass er standardisering svært viktig. Driftskostnader ved bruk av ny IT basert teknologi Entra`s tekniske rådgiver ser en dreining mot økte kostnader i deres eiendommer grunnet økt digitalisering med mobil adgang, digitale garderobeskap, digital porttelefon, besøksregistrering, APP, bookingløsninger, veikart, analyser og samling av data med mere. - «Nye» IT kostnader belaster eiendommene våre. Vi undrer oss stadig oftere om hva det bør koste å drifte og forvalte av disse løsningene? Kostnader som:
 • Bistand når integrasjonene «stopper» opp
 • Software og system oppdateringer
 • Lisenskostnader
 • Datalagringskostnader
 • Kostnader tilknyttet IT og IT sikkerhet i bygg
 • Driftsavtaler på software
- Kostnadsbudsjett for driftskostnader for "teknologiske" løsninger i skisse/forprosjekt bør nå inn som en større del av våre vurderinger av løsninger. Det må gi oss fordeler som overgår kostnadene med å drifte og forvalte disse løsningene. Innovasjon og bruk av ny teknologi Solvoll forteller at endringsprosesser er gøy men krevende for alle involverte i byggeprosjekter. Korte fremdriftsplaner, kulturkollisjon mellom IT og mer tradisjonell bygg-teknologi, bruk av produkter som ikke er ferdig utviklet og mangel på standardisering setter oss ofte på større prøver enn vi liker. - Bruken av totalentreprisemodellen er heller ikke spesielt egnet for å jobbe med innovasjon og anvendelse av ny og nyttig teknologi. - I tillegg sliter bransjen tidvis med at basic-teknologien ikke virker tilfredsstillende. Uten dette på plass fungerer ofte «add on» funksjoner dårlig, sier Solvoll. Entra Labs - Av grunner allerede nevnt har vi etablert vårt eget testlaboratorium. Vi ønsker å bidra til innovasjon i kontrollerbare omgivelser. Målene for laboratoriearbeidet er å avklare riktigheten av og bidra til:
 • Powerpoint vs reailty
 • Teknologi er ofte ikke ferdig utviklet ved innsalg
 • Alle jobber med innovasjon for seg selv - vi tror mer på samarbeid
 • Behov for en arena for test og utvikling av teknologi
 • Være gode bestillere av fremtidsrettet teknologi
Våre erfaringer så langt har vært:
 • Store besparelser ved at det er ressurskrevende at “alle” tester det samme
 • Verifisere teknologileveranser hvor vi ønsker å komme med innspill til leverandørene
 • Innovere sammen dersom det ikke finnes gode løsninger på felles utfordringer
 • Bedre samhandling som gir resultater og kompetanseoverføring/utvikling
I tiden fremover:
 • Ønsker vi å skape et innovasjons- og kompetansemiljø for bransjen i 17. etg på Rebel der flere i verdikjeden går sammen om å lære av hverandre og eksperimentere for å få gode skalerbare og bærekraftige løsninger
 • Med likestilte partnere som jobber sammen om felles mål
 • Med teknologi- og innovasjonsutvikling satt i system
 • Med datainnsikt for å innovere: Entra ønsker å tilby andre bransjeaktører å ta del i våre omfattende driftsdata – dette for å kunne teste og høste erfaringer
BAS Media City Bergen[/caption] Media City i Bergen – Ett av våre gode byggeprosjekt I 2017 ferdigstilte Entra et stort og komplekst flerbrukebygg. En kunnskaps- og næringspark som samler medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak på 45 000 kvm i Bergen. - Prosjektet ble meget vellykket trolig fordi det fra dag en var fokus på ITB. HENT som var totalentreprenør satte ITB i system sammen med oss på byggherresiden. Schneider Electric var også en viktig bidragsyter på BAS leveransen som bandt sammen de tekniske systemene slik at vi fikk til et velfungerende bygg med et fremtidsrettet SD-anlegg som var tilrettelagt for god og effektiv drift av bygget, forteller Solvoll. BAS Nygårdsgaten 91-93 i Bergen[/caption] Nygårdsgaten 91-93 – Ett av våre nyeste byggeprosjekt -Mot slutten av 2022 ferdigstilte vi enda et flerbrukerbygg i Bergen. I Nygården bygget LAB entreprenør et nytt bygg for oss der ITB prosessen var en del av vurderingskriteriene i tildelingen av totalentreprise kontrakten. Sammen med AMTEK strukturerte LAB opp våre krav ut fra vår kravspesifikasjon «systematisk ferdigstilling og prøvedrift» på en særdeles god måte. Denne ble fulgt igjennom hele prosjektet. Prosjektet er nå inne i en et års prøvedriftsfase der vi skal optimalisere bygningen, blant annet via bygningens BAS system som er bygget opp basert på vår oppdaterte designmanual på BAS systemet levert av Schneider Electric. Nygårdsgaten 91-93 i Bergen, Oppsett iht NS3031.[/caption] Tord forteller til ITB aktuelt at han ønsker rådgiverne velkommen tilbake i bransjen med økt fokus på funksjoner og beskrivelser. - Beskriv først – tegn etterpå. Ikke tegn, bygg og så beskrive - for så å bygge om når funksjonene man ikke hadde tenkt på, ikke fungerte. Det er ingen tjent med. - Nylig oppdaterte vi vår kravspesifikasjon om systematisk ferdigstilling ved at rådgiverne som har prosjektert løsningene skal verifisere leverte løsninger on site - i bygningen. - Vi har kaffen klar…… Det blir spennende å se hvordan dette kommer til å fungere. Vi ser frem til sluttfasen i våre kommende prosjekter runder en entusiastisk Tord av. Stilling ledig: Entra søker driftsansvarlig til team Trondheim Entra søker driftsansvarlig til team Bergen

Meld deg på ITBaktuelts nyhetsbrev her