Schneider Electric har i flere år engasjert seg i å løfte digitalkompetansen i bransjen, ikke minst gjennom å ta imot og utvikle kompetansen til lærlinger innen automatikerfaget. 

Digitalisering for en bærekraftig utvikling
Fokus i Schneider Electrics innlegg ble rettet på digitalisering sett i sammenheng med automatisering, som en muliggjører for det grønne skiftet og for verdiskaping. Her representerte Schneider Electric alle bedrifter i Integra. Innlegget fokuserte derfor generelt på et behov for å styrke kompetansen på software-nivå, spesielt på forståelse av data.

Måling er et must
- Digitalisering er grunnlaget for å måle ytelsen på bygg og prosesser. Dessverre blir dette i dag ofte valgt bort, sa Mogerhagen. Hun ba derfor ministeren om å styrke satsningen på standardisering, slik at det stilles krav på riktig kategorisering av data og for at systemer som bruker data snakker sammen gjennom åpne standarder. Åpenhet av systemer for datautveksling var også et stort tema.

Kompetanseløft
Randi Mogerhagen og flere aktører påpekte spesielt behovet for å styrke digitalkompetansen på innkjøpsnivå i både offentlige og private bygg, spesielt i byggebransjen. 

- Det er vesentlig å oppdatere innholdet i utdanningene for at de skal være relevante. Her har allerede bransjen vår tatt initiativ, men det er behov for en helhetlig og målrettet satsning i regi av Regjeringen, påpekte Mogerhagen.

Schneider Electrics innlegg ble til slutt oppsummert som følger:
•    Sørg for at alle i Norge har en digital grunnmur uten flaskehalser
•    Still krav om at offentlige bygg og infrastruktur skal måle relevante ytelser
•    Styrk innkjøpkompetanse innen bygg, start med det offentlige
•    Lag en plan for hvordan data kan deles, for å lage bedre tjenester
•    Styrk standardiseringen
•    Finansier flere studieplasser innen digitalisering og automatisering
•    Fortsatt satsningen på bransjeprogrammene for kortere etterutdanning.

Gjentakende spørsmål og behov som de ulike aktørene fremstilte: 
•    Støtt åpne standarder
•    Sats på standardisering, i takt med EU sine krav
•    Partnerskap på tvers av bedrifter og fagfelt
•    Sterkt behov for digital kompetanseløft på alle utdanningsnivåer, bl.a. gjennom interdepartementalt samarbeid og samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner
•    Helhetstenkning og større fokus på samspill mellom organisasjoner, mennesker og teknologi
•    Styrking av digitalinfrastruktur
•    Bygge ned siloer
•    Forutsigbarhet i bevilgningene
•    It sikkerhet på alle nivåer
•    Insentiver for å samarbeide når man kan og konkurrere når man må.
•    Internasjonal perspektiv: Norge må styrke seg for å kunne konkurrere med andre land, som har bedre hastighet og evne til fornyelse.

Andre deltakere fra byggebransjen: Skanska, Byggenæringens Landsforening